LỜI CHÚA THÁNG 04-2023

Thứ năm - 30/03/2023 19:50
tải xuống (2)
tải xuống (2)
01/04 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 5 Mùa Chay
Ca Nhập Lễ
Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi khinh
thường; Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy Chúa,
xin đừng đứng xa.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian,
nhưng trong những ngày này, Chúa còn ban tặng chúng con
những ân sủng dồi dào. Xin đoái nhìn và che chở toàn thể
con cái Chúa, đặc biệt là những anh chị em sắp được tái sinh
trong bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa dùng bí tích thánh tẩy làm
cho những người tuyên xưng danh Chúa được tái sinh; này
chúng con là con cái trong nhà, chúng con tin tưởng cầu xin
và dâng lễ; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận để tha thứ tội lỗi
chúng con, và cho chúng con được như lòng hằng mong ước.
Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng
hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính
đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ
cuộc khổ nạn sinh ơn cứu độ của Con Chúa, toàn thế giới đã
nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa, và nhờ quyền lực
khôn tả của thập giá, thế gian đã bị xét xử, và quyền năng của
Đấng chịu đóng đinh được toả sáng. Vì thế, lạy Chúa, cùng
với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con tuyên xưng
Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Đức Kitô đã bị trao nộp, để quy tụ con cái Thiên Chúa đang
tản mát khắp nơi về một mối.

Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy Mình và Máu
Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con; chúng con nài
xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa
với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
+ 02/04 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ
NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CHÚA VÀO GIÊ-RU-SA-
LEM
HÌNH THỨC THỨ NHẤT: RƯỚC KIỆU
+ Đến giờ cử hành thánh lễ, mọi người tập họp tại nhà thờ
nhánh hoặc tại nơi thích hợp ngoài nhà thờ là nơi sẽ cử hành
thánh lễ. Giáo dân cầm lá trong tay.
+ Linh mục và phó tế mặc lễ phục màu đỏ như khi cử hành
thánh lễ, tiến đến chỗ giáo dân tụ họp ; linh mục có thể mặc
áo choàng thay áo lễ và khi kiệu xong thì cởi áo choàng mặc
áo lễ.
+ Trong lúc đó hát điệp ca sau đây hoặc một thánh ca khác
thích hợp.
Điệp ca Mt 21,9
Đ. Hoan hô Thái Tử nhà Đa-vít!
Chúc tụng Vua Ít-ra-en
Đấng ngự đến nhân danh Chúa:
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
+ Đoạn linh mục chào giáo dân như thường lệ, và nói vắn tắt
ít lời mời gọi giáo dân tham dự tích cực và ý thức vào buổi
cử hành hôm nay, bằng những lời sau đây hoặc tương tự:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tụ họp nơi đây, để cùng toàn thể Giáo Hội khai mạc
Tuần Thánh tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua, tức là cuộc
Thương Khó và Phục Sinh của Đức Ki-tô.

Để chuẩn bị Tuần Thánh, trong suốt Mùa Chay, chúng ta đã
cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho
nhau.
Chúa nhật Lễ Lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng Cứu Thế
vào thành thánh Giê-ru-sa-lem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt
Qua đem lại cho loài người ơn cứu độ, chúng ta hãy đem cả
niềm tin mà hăng hái bước theo Người.
Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã
chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang Phục Sinh và
sự sống của Người.
+ Sau lời mời gọi trên đây, linh mục dang tay đọc lời nguyện
sau đây:
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh + hiến những
cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giê-su
là Vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là
tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Giê-ru-sa-
lem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
+ Linh mục thinh lặng rảy nước thánh trên lá.
Làm phép lá xong, trước khi đọc Tin Mừng, có thể phát lá
cho các vị đồng tế, các thừa tác viên và một số giáo dân.
+ Đoạn linh mục chủ tế nhận cành lá dọn sẵn cho ngài do
thừa tác viên hoặc một vị đồng tế trao cho. Trong khi phát lá,
có thể hát bài thích hợp.
+ Sau đó công bố bài Tin Mừng về việc Chúa vào thành, theo
một trong bốn quyển Tin Mừng. Bài này do phó tế đọc như
thường lệ, nếu không có phó tế, chính linh mục đọc.
Năm A – BÀI PHÚC ÂM: Mt 21,1-11
“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi các Ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê,
giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng:

“Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con
lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về
đây cho Thầy và nếu có ai bảo các con điều gì thì hãy nói:
“Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay”. Mọi việc
này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán: “Các ngươi
hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng
ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở
đồ”. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo.
Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng
và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống
đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ
thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô con vua
Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; hoan hô trên
các tầng trời”. Khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả
thành phố náo động và nói rằng: “Người đó là ai vậy?”. Dân
chúng trả lời rằng: “Người ấy là tiên tri Giêsu, xuất thân từ
Nagiarét xứ Galilêa”.
Đó là lời Chúa.
+ Sau Tin Mừng, có thể tuỳ nghi giảng một bài vắn tắt. Để
bắt đầu cuộc rước, chủ tế hoặc một thừa tác viên có khả
năng, khuyến khích giáo dân bằng những lời sau đây hoặc
tương tự:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy noi gương dân thành Giê-ru-sa-lem mà hoan hỷ
lên đường nghênh đón Đức Ki-tô.
Ca Nhập Lễ
Sáu ngày trước đại lễ Vượt Qua, khi Chúa vào thành Giê-ru-
sa-lem, các trẻ em chạy ra đón Người, tay phất cành thiên
tuế.
Miệng lớn tiếng hò reo:
Điệp ca: * Hoan hô Chúa trên các tầng trời! Chúc tụng Đấng
ngự đến đầy nhân hậu từ bi.

- Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên. Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ
kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Đức Vua vinh hiển đó
là ai? Là Chúa Tể càn khôn: Chính Người là Đức Vua vinh
hiển.
Điệp ca: * Hoan hô Chúa trên các tầng trời! Chúc tụng Đấng
ngự đến đầy nhân hậu từ bi.
THÁNH LỄ
Sau khi rước kiệu, linh mục đọc lời nguyện nhập lễ bắt đầu
thánh lễ.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho
Đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và
chịu khổ hình thập giá, để nêu gương khiêm nhường cho
thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học
Người để lại trong cuộc Thương Khó, và được thông phần
vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.
+ Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không
xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá
trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có
phó tế thì linh mục đọc. Người đọc sách cũng có thể đọc bài
Thương Khó, nhưng nếu được thì nên dành những lời của
Chúa Ki-tô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc hoặc
hát bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như
trong các thánh lễ khác.
+ Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là lời Chúa” như thường
lệ, nhưng không hôn sách.
+ Sau bài Thường Khó, có thể giảng vắn tắt. Đọc kinh Tin
Kính
Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ
hình của Đức Ki-tô, và cho chúng con được làm hoà cùng
Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng
chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ,
nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và
hiển trị muôn đời.
Kinh Tiền Tụng
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng
con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo,
và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô, Chúa
chúng con. Người là Đấng vô tội, đã cam chịu khổ hình thay
cho những người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công
thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi, và đã
sống lại để thánh hoá chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể
thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha, và vui mừng
phấn khởi tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Lạy Cha, chén đắng này, nếu con phải uống, không sao tránh
được, thì xin vâng ý Cha.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, tại bàn tiệc Thánh Thể, Chúa cho chúng con được
thoả chí toại lòng. Nhờ Con Một Chúa chịu khổ hình thập
giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn
cứu độ, thì nhờ mầu nhiệm Người đã phục sinh, xin cho
chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người
hằng sống và hiển trị muôn đời.
03/04 – THỨ HAI TUẦN THÁNH
Ca Nhập Lễ
Bọn chứng nhân giả dối đứng lên, hạch hỏi tôi những điều tôi
chẳng biết. Chúng lấy oán đền ơn. Này thân tôi trơ trọi một
mình. Xin thức dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con, lạy
Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ,

Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, loài người chúng con quả yếu
đuối, đã gục ngã thảm thương; nhưng vì Đức Kitô Con Chúa
đã chịu khổ hình, xin cho chúng con được chỗi dậy và tìm lại
được sức sống. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở
muôn đời.
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin đoái nhận của lễ chúng con
dâng và làm cho cây thập giá, sau khi huỷ án phạt chúng con,
đem lại quả phúc trường sinh cho chúng con hưởng nhờ.
Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng
hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn
cứu độ cho chúng con. Chúng con biết những ngày khổ nạn
sinh ơn cứu độ và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô đã đến
gần, nhờ đó, sự kiêu ngạo của kẻ thù xưa bị đánh bại và mầu
nhiệm cứu chuộc chúng con lại được cử hành. Nhờ Người,
đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan
hỉ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với
các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Lúc con gặp gian truân, xin Chúa đừng ẩn mặt. Trong ngày
con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe, và mau mau đáp lời.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, trong lễ tạ ơn này, Chúa đã thăm viếng và thánh
hoá chúng con là dân riêng của Chúa. Giờ đây, xin Chúa
thương ở lại mà chăm sóc giữ gìn, để chúng con không bao
giờ đánh mất những hồng ân chính Chúa đã rộng ban. Chúng
con cầu xin...

04/04 – THỨ BA TUẦN THÁNH
Ca Nhập Lễ
Lạy Chúa, xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn, vì lũ
chứng gian đứng dậy tố con, Giương bộ mặt hằm hằm sát
khí.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho gia đình Chúa
đem trót cả lòng tin sốt sắng cử hành mầu nhiệm Đức Kitô
chịu khổ hình, hầu đáng hưởng ơn thứ tha của Chúa. Chúng
con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, chúng con là gia đình của Chúa dâng lên lễ vật
này, xin Chúa đoái nhìn và vui nhận. Giờ đây chúng con
được tham dự vào bí tích thánh, xin cho chúng con mai ngày
cũng được tận hưởng những phúc lộc do bí tích này đem lại.
Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng
hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn
cứu độ cho chúng con. Chúng con biết những ngày khổ nạn
sinh ơn cứu độ và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô đã đến
gần, nhờ đó, sự kiêu ngạo của kẻ thù xưa bị đánh bại và mầu
nhiệm cứu chuộc chúng con lại được cử hành. Nhờ Người,
đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan
hỉ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với
các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Thiên Chúa chẳng tha chính Con Một của Người. Nhưng đã
trao nộp vì hết thảy chúng ta.
Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc
Thánh Thể; ước chi tiệc thánh này, sau khi đã nuôi dưỡng
chúng con trên đường dương thế cũng đưa chúng con vào
quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
05/04 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Ca Nhập Lễ
Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong
nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Vì Người đã vâng lời cho
đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Bởi vậy,
Đức Giêsu Kitô là Chúa, muôn đời vinh hiển với Chúa Cha.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình
thập giá để giải thoát chúng con khỏi quyền lực ác thần. Xin
cho chúng con hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi mầu nhiệm Phục
sinh. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đoái nhận của lễ chúng
con dâng, để tưởng nhớ Đức Giêsu đã chịu khổ hình. Xin cho
chúng con biết đem lòng mến yêu tha thiết thông phần vào
cuộc thương khó của Người. Người hằng sống và hiển trị
muôn đời.
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng
hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn
cứu độ cho chúng con. Chúng con biết những ngày khổ nạn
sinh ơn cứu độ và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô đã đến
gần, nhờ đó, sự kiêu ngạo của kẻ thù xưa bị đánh bại và mầu
nhiệm cứu chuộc chúng con lại được cử hành. Nhờ Người,
đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan
hỉ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với
các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ
Chúa nói: “Con Người đến không phải để được kẻ hầu người
hạ, Nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá
chuộc muôn người”.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn để
tuyên xưng Đức Giêsu đã chịu chết. Xin cho chúng con vững
vàng tin tưởng rằng: Chúa đã ban sự sống muôn đời cho
chúng con nhờ cuộc thương khó của Người. Người hằng
sống và hiển trị muôn đời.
06/04 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH
THÁNH LỄ TIỆC LY
Ca Nhập Lễ
Chúng ta phải hãnh diện về thập giá Đức Giêsu Ki-tô, Chúa
chúng ta. Nơi Người, ta được giải thoát, được sống và được
sống lại; chính Người giải thoát và cứu độ ta.
+ Kinh Vinh Danh
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, trong bữa Tiệc Ly trọng đại, trước ngày tự hiến
thân chịu khổ hình, Đức Giêsu đã trối cho Hội Thánh một hy
lễ mới muôn đời tồn tại làm bằng chứng tình thương của
Người. Chiều nay, chúng con đến tham dự yến tiệc cực
thánh, như lời Người truyền dạy, xin Chúa cho tất cả chúng
con được tràn đầy tình yêu và sức sống viên mãn của Người.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp
nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
+ Sau Bài giảng: RỬA CHÂN
+ Đọc lời nguyện tín hữu – Không đọc kinh Tin Kính
PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con, cử
hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng

lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Ki-tô, là chúng con
được hưởng ơn cứu chuộc của Người. Người hằng sống và
hiển trị muôn đời.
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng
hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn
cứu độ cho chúng con. Người là Tư Tế thật và vĩnh cửu, khi
thiết lập thể thức hy lễ trường tồn, Người là Đấng đầu tiên đã
dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ, và đã truyền cho
chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con
rước Mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được
mạnh sức, và khi chúng con rước Máu Người đổ ra vì chúng
con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế, cùng với các Thiên
thần và Tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần,
cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng
hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh!
Thánh!
***************
Kinh Nguyện Thánh Thể I
Linh mục dang tay đọc
Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha,
Chúa chúng con.
Linh mục chắp tay đọc:
Chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận
Làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:
Và ban phúc + cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng
tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này.
Dang tay đọc tiếp:
Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho Hội
Thánh của Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn,
hợp nhất, và cai quản Hội Thánh Công giáo khắp hoàn

cầu; đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo
Hoàng T…, Đức Giám Mục T… chúng con và mọi đấng
trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền.
Cầu cho người còn sống
Lạy Chúa, xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là T. (và
T.)
Chắp tay cầu nguyện giây lát cho những người linh mục có ý
cầu nguyện cho. Đoạn giơ tay đọc tiếp:
và mọi người đang sum họp nơi đây, mà Chúa biết rõ
lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc
chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này cầu cho mình
và cho mọi người thân thuộc; hầu linh hồn được cứu
chuộc, thân xác được an lành mạnh khoẻ như lòng mong
ước; như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật,
hằng hữu và hằng sống.
HIỆP THÔNG CÙNG HỘI THÁNH
Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con kính nhớ:
trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, Mẹ
của Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng
con; sau là thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ,
các Thánh Tông Đồ và Tử Đạo; thánh Phêrô và Phaolô,
Anrê, cùng toàn thể các Thánh, vì công nghiệp và lời cầu
khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi
sự.
Linh mục dang tay đọc tiếp:
Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng
con là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa, chúng
con dâng lên Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những
người Chúa đã thương tái sinh bởi nước và Thánh Thần,
tha thứ mọi tội lỗi cho họ, xin an bài cho đời chúng con
được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát

khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những
người Chúa chọn
Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc:
Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm
cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa,
hầu trở nên cho chúng con Mình và + Máu Con chí ái của
Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được
đọc rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời:
Hôm trước ngày chịu khổ hình,
Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và
đọc tiếp:
Người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước
mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của Người,
tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn
đệ mà nói:
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Người cầm chén quý trọng này, trong tay thánh thiện khả
kính, cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho
các môn đệ mà nói:
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN
THẦY.
Tung Hô
- Đây là mầu nhiệm đức tin.

- Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và
tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể
dân Thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự
sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô,
Con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong
những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy
linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật
tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu
độ muôn đời.
Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những
lễ vật này, và thương nhận như đã nhận lễ vật của Abel
tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con,
hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Melkisêđê,
thượng tế của Chúa.
Linh mục cúi mình, chắp tay đọc tiếp:
Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần
dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy
linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước
Mình và Máu cực thánh Con Chúa,
Đứng thẳng lên, làm dấu thánh giá trên mình và đọc:
Chúng con được + tràn đầy ân phúc bởi trời.
CẦU CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI.
Linh mục dang tay đọc:
Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến (những) tôi tớ Chúa là T. (và
T.) được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và
đang nghỉ giấc bình an.
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín
hữu ấy, và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông
bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an
nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng
và bình an.

Chắp tay. Tay mặt đấm ngực và đọc:
Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi,
Dang tay đọc tiếp:
đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được
thông phần với cộng đoàn các Thánh Tông Đồ và các
Thánh Tử Đạo: thánh Gioan, Têphanô, Matthia,
Barnaba, và toàn thể các Thánh. Xin Chúa đừng xét theo
công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho
chúng con được đồng phận với các ngài.
Chắp tay
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đọc tiếp:
Lạy Chúa, nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hoá,
ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất
cả những lễ vật này.
Linh mục cầm đĩa có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai
lên và đọc:
Chính nhờ Người, với Người, và trong Người, mà mọi
danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn
năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn
đời.
- Amen.
D. Nghi Thức Hiệp Lễ
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy,
chúng ta dám nguyện rằng: . . . . . . . . . . . . .
Ca Hiệp Lễ
Chúa nói: “Đây chính là Mình Thầy hiến tế vì anh em. Đây là
chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới. Mỗi khi ăn và uống,
anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy”.
+ Cho rước lễ xong, chủ tế đặt trên bàn thờ bình đựng Mình
Thánh để cho rước lễ hôm sau và kết thúc thánh lễ bằng lời
nguyện hiệp lễ.

Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, chiều nay chúng con
đã được bổ sức tại bàn tiệc của Đức Ki-tô, mai ngày, xin
Chúa cũng đón nhận chúng con vào dự tiệc muôn đời trong
Nước Chúa. Chúng con cầu xin ...
***************
KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA
SANG BÀN THỜ PHỤ
+ Đọc lời nguyện xong, chủ tế đứng trước bàn thờ, bỏ hương
rồi quỳ gối xông hương ba lần lên Mình Thánh Chúa, đoạn
nhận khăn choàng vai, dùng hai đầu khăn choàng phủ bình
đựng Mình Thánh, và cầm bình lên.
+ Cuộc rước kiệu tiến hành như sau: đi đầu là người cầm
thánh giá, tiếp đến là linh mục mang Mình Thánh Chúa, cùng
với các người cầm đèn nến, bình hương, kiệu dọc nhà thờ
đến bàn thờ phụ đã được trang hoàng xứng đáng. Trong khi
đó, hát kính Mình Thánh.
+ Khi đến nơi, linh mục đặt bình đựng Mình Thánh Chúa lên
bàn thờ, bỏ hương rồi quỳ gối xông hương, trong lúc đó hát
“Đây Nhiệm Tích”. Cuối cùng, đóng cửa nhà tạm.
+ Sau khi thinh lặng thờ lạy trong giây lát, linh mục và các
người giúp lễ bái gối, trở vào phòng thánh.
+ Sau đó, lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các thánh giá.
Nếu còn thánh giá nào, phải phủ khăn.
+ Ai tham dự thánh lễ chiều, không phải đọc giờ Kinh Chiều.
+ Khuyên giáo dân, nên tuỳ hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh
Chúa ban đêm vào giờ thuận tiện ; nhưng nửa đêm trở đi,
không được tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể.
07/04 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
1. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay và ngày mai Hội
Thánh không cử hành bí tích nào hết.

2. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân
đèn, không trải khăn.
3. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa,
trừ khi lý do mục vụ khuyên nên làm muộn hơn. Nghi thức
này gồm ba phần: Phụng vụ Lời Chúa, Kính thờ Thánh
Giá, và Rước Lễ.
Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng
niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi ; tuy nhiên vào bất
cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đem Mình Thánh Chúa
cho những bệnh nhân nào không thể tham dự nghi thức.
4. Linh mục và phó tế, mặc lễ phục đỏ như khi cử hành thánh
lễ, tiến ra bàn thờ, cúi chào rồi phủ phục xuống đất hoặc quỳ
gối, và tất cả mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.
5. Linh mục và các người giúp lễ đến ghế, quay về phía giáo
dân, linh mục dang tay đọc một trong hai lời nguyện sau đây:
Lời Nguyện (không đọc “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”)
Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui
lòng cho Con Một Chúa đổ máu đào trên thập giá, để hoàn
thành mầu nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho loài
người. Giờ đây, xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh
hoá và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin ...
PHẦN THỨ NHẤT:
+ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
+ CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI
- Phụng vụ Lời Chúa được tiếp tục bằng lời cầu nguyện cho
mọi người theo cách thức sau đây: Phó tế đứng tại giảng đài,
đọc lời kêu mời nói lên ý cầu nguyện. Đoạn mọi người thinh
lặng cầu nguyện trong giây lát. Sau đó, linh mục đứng tại
ghế hoặc tại bàn thờ (hay tại giảng đài) dang tay đọc lời
nguyện. Trong suốt thời gian đọc các lời nguyện, giáo dân có
thể quỳ hay đứng.
I. Cầu nguyện cho Hội Thánh

Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh
Chúa. Xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được
Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban
cho ta được an cư lạc nghiệp hầu tôn vinh Người là Cha toàn
năng.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân
được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Ki-tô, là Đấng
yêu thương gầy dựng Hội Thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ
giữ gìn, để Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi, luôn tin kính
một niềm mà xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin
II. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha T... Chính Chúa đã chọn
người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người
luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự
cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức
Thánh Cha T… và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân
thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần
săn sóc giữ gìn người; để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu
luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin
III. Cầu nguyện cho hàng giáo sĩ và giáo dân
Ta hãy cầu cho các Đức Giám Mục T… của giáo phận chúng
ta, cho hàng giám mục, linh mục, phó tế, cũng như mọi người
phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp
địa cầu.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn
hướng dẫn và thánh hoá toàn thể Hội Thánh. Nay chúng con
tha thiết nguyện cầu: xin Chúa thương cho mỗi thành phần

Hội Thánh, biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành
phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin
IV. Cầu nguyện cho dự tòng
Ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng. Xin Chúa thương soi
sáng tâm hồn họ, để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin Người
mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy,
để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Ki-tô.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho Hội
Thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị
em dự tòng, được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn,
hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy,
và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin.
V. Cầu nguyện cho mọi tín hữu được hiệp nhất
Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Ki-tô, và
đang cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và
gìn giữ tất cả trong Hội Thánh duy nhất của Người.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho
những ai ly tán được trở về đoàn tụ, và những kẻ sum vầy
được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn
chiên của Đức Ki-tô, và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích
Thánh Tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng
một đức tin toàn vẹn, và chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng
con cầu xin
VI. Cầu nguyện cho người Do-thái
Ta hãy cầu cho người Do-thái. Cha ông họ là những người
đầu tiên đã được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa
làm cho họ ngày càng mến yêu danh thánh Chúa và trung
thành với giao ước của Người.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn
cứu độ cho tổ phụ Áp-ra-ham và con cháu của người. Xin
Chúa thương nghe lời Hội Thánh cầu nguyện cho dân tộc
Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên
mãn của Đức Ki-tô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
VII. Cầu nguyện cho người ngoài Ki-tô hữu
Ta hãy cầu cho những người ngoài Ki-tô giáo. Xin Chúa
Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người
tuy không tin vào Đức Ki-tô, nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn
ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban
cho chính chúng con, ngày càng biết tương thân tương ái và
thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng
con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương.
Chúng con cầu xin…
VIII. Cầu nguyện cho người vô thần
Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa,
nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng: xin cho họ một
ngày kia được gặp thấy Người.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái
tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con
người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi
người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch
cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa; và
khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui
mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là
Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin…
IX. Cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia
Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa
thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà

tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng
tự do.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng
người, và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé
mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh
đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hoà
bình, muôn dân được thịnh vượng, và mọi người được hưởng
tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin…
X. Cầu nguyện cho những người đau khổ
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn
năng, dủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm,
khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục
tù, bẻ tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ
tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ
cho người đang hấp hối.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu
phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe
tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những
người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân
hậu phù trì. Chúng con cầu xin…
PHẦN THỨ HAI: KÍNH THỜ THÁNH GIÁ
+ Dứt lời nguyện cho mọi người, đến phần long trọng kính
thờ thánh giá.
+ Linh mục, hoặc phó tế, hay một thừa tác viên khác xứng
hợp, cùng các người giúp lễ, đến cửa nhà thờ, nhận thánh
giá không phủ khăn, các người giúp lễ thì nhận nến cháy, rồi
đi kiệu qua lòng nhà thờ lên cung thánh. Tại ba nơi: ở gần
cửa, ở giữa nhà thờ và ở lối vào cung thánh, người cầm
thánh giá nâng cao lên và hát câu kêu mời:
X. Đây là cây thánh giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.

Đ. Chúng ta hãy đến thờ lạy.
+ Mỗi lần sau câu đáp mọi người quỳ gối thinh lặng cầu
nguyện giây lát.
KÍNH THỜ THÁNH GIÁ
+ Để kính thờ thánh giá, linh mục, giáo sĩ và giáo dân lần
lượt tiến lên và tỏ lòng tôn kính thánh giá bằng cách bái gối,
hoặc bằng một dấu hiệu nào khác thích hợp, theo phong tục
địa phương, ví dụ hôn thánh giá.
+ Nghi thức kính thờ chấm dứt, mang thánh giá đặt vào chỗ
của thánh giá tại bàn thờ. Còn các nến cháy đặt chung quanh
bàn thờ hay đặt gần thánh giá.
Linh mục đọc câu kết: (Câu kết này không bao giờ được bỏ)
Cung trầm bổng dệt bài ca cầu nguyện
xin khấu đầu thượng tiến Chúa Ba Ngôi
đã đổ hồng ân cứu chuộc loài người,
muôn muôn thuở, xin dâng lời vinh chúc!
PHẦN THỨ BA: RƯỚC LỄ
+ Trải khăn phủ bàn thờ và khăn thánh, rồi đặt sách lễ lên.
Đoạn phó tế hoặc chính linh mục nếu không có phó tế, đi
rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ theo đường tắt về bàn thờ
chính, trong lúc đó mọi người đứng thinh lặng. Hai người
giúp lễ cầm nến cháy cùng đi rước Mình Thánh với linh mục,
sau đó đặt nến trên hay bên cạnh bàn thờ.
+ Khi phó tế đã đặt Mình Thánh trên bàn thờ và mở bình
đựng Mình Thánh rồi, linh mục tiến lại, cúi mình và bước lên
bàn thờ. Nếu không có phó tế thì chính linh mục đặt Mình
Thánh trên bàn thờ, mở bình đựng Mình Thánh, cúi mình, rồi
chắp tay đọc lớn tiếng:
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy,
chúng ta dám nguyện rằng:
Linh mục dang tay đọc chung với mọi người:

Lạy Cha chúng con ở trên trời; chúng con nguyện danh Cha
cả sáng, Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như
trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng
ngày; và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ
chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng
cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Linh mục dang tay đọc tiếp:
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái
thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn
luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn,
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và
ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con.
Cộng đoàn tung hô kết thúc lời nguyện:
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
là của Chúa đến muôn đời.
+ Linh mục chắp tay đọc thầm:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh
Chúa, xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn
xác con.
+ Linh mục cúi mình, tay trái cầm bình đựng Mình Thánh,
tay phải cầm bánh thánh, giơ cao một chút, quay về phía
giáo dân, đọc lớn tiếng:
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian:
Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
- Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Rồi linh mục cung kính rước Mình Thánh Chúa.
+ Cho rước lễ xong, một thừa tác viên xứng hợp mang bình
đựng Mình Thánh đến nơi đã dọn sẵn trong phòng áo, hoặc
đặt vào nhà tạm nếu hoàn cảnh đòi buộc.

+ Có thể giữ thinh lặng thánh trong giây lát, rồi linh mục
đọc lời nguyện sau đây:
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức
Giêsu Ki-tô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới
chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm
cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả
này, để suốt đời chúng con hăng say phụng sự Chúa. Chúng
con cầu xin…
+ Để giải tán, linh mục đứng quay về phía dân chúng, giơ
tay trên họ và đọc lời nguyện sau đây:
Lời Nguyện Chúc Lành Trên Dân Chúa
Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm Con Một
Chúa đã chịu chết vì chúng con, và tin tưởng sẽ được phục
sinh với Người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào, mà
ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng
thêm tin kính Chúa, và vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu
chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin…
+ Mọi người yên lặng ra về. Vào lúc thuận tiện lột khăn bàn
thờ.
+ Những ai đã tham dự nghi thức phụng vụ trọng thể ban
chiều này, không buộc phải đọc giờ Kinh Chiều.
08/04 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH
MÙA PHỤC SINH
+ 09/04 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH
MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
CANH THỨC VƯỢT QUA

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐÊM CANH THỨC
NGHI THỨC THẮP NẾN PHỤC SINH
Làm phép lửa và chuẩn bị nến

+ Tắt hết đèn trong nhà thờ. Chuẩn bị sẵn một bếp lửa nơi
xứng hợp ngoài nhà thờ. Dân chúng tụ họp quanh lò lửa.
Linh mục và các người giúp lễ tiến đến, một người cầm nến
phục sinh.
+ Linh mục chào dân chúng như thường lệ và nói vắn tắt về ý
nghĩa đêm canh thức, bằng những lời sau đây hoặc tương tự:
Anh chị em thân mến,
Trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng
ta, đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, tức là từ cõi chết sống
lại, Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu,
cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện.
Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe Lời Chúa, và sốt
sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua
của Đức Ki-tô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến
thắng sự chết, và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa
Cha.
+ Rồi làm phép lửa.
Lời Nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một đến giãi ánh vinh quang rực
rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh + hoá ngọn lửa mới
này, và trong suốt thời gian mừng lễ Vượt Qua, xin cho niềm
khao khát Nước Trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng
con, và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con
xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời.
Chúng con cầu xin…
+ Người giúp lễ hoặc một phụ tế cầm nến phục sinh đứng
trước chủ tế. Chủ tế dùng mũi nhọn vẽ hình thánh giá trên
nến, rồi viết chữ An-pha phía trên, và chữ Ô-mê-ga ở phía
dưới hình thánh giá, đoạn viết 4 con số chỉ năm đó ở 4 góc
thánh giá, vừa viết vừa đọc những lời sau đây:
1. Đức Ki-tô vẫn là một. (vẽ đường dọc)
2. Hôm qua cũng như hôm nay. (vẽ đường ngang)

3. Là An-pha và Ô-mê-ga. (viết chữ An-pha phía trên thánh
giá)
4. Nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. (viết chữ Ô-mê-ga phía
dưới thánh giá)
5. Người làm chủ thời gian. (viết số đầu của năm nơi góc trái
phía trên thánh giá: 2)
6. Và muôn thế hệ. (viết số thứ hai của năm nơi góc phải
phía trên thánh giá: 0)
7. Vạn tuế Đức Ki-tô, Đấng vinh hiển quyền năng. (viết số
thứ ba của năm nơi góc trái phía dưới thánh giá: 2)
8. Vạn vạn tuế. A-men. (viết số thứ tư của năm nơi góc phải
phía dưới thánh giá: 3)
+ Vẽ thánh giá và ghi số năm xong, chủ tế có thể cắm 5 hạt
hương theo hình thánh giá trên nến phục sinh, vừa gắn vừa
đọc như sau:
* Vì năm vết thương
* chí thánh và vinh hiển,
* xin Chúa Ki-tô
* gìn giữ
* và bảo vệ chúng ta. A-men.
+ Linh mục lấy lửa mới thắp nến phục sinh và nói:
Xin Đức Ki-tô, Đấng phục sinh vinh hiển, chiếu giãi ánh
sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí
chúng ta.
KIỆU NẾN PHỤC SINH
+ Phó tế hoặc chính linh mục cầm nến phục sinh nâng cao
và hát một mình: - Ánh sáng Chúa Ki-tô.
Và mọi người thưa: - Tạ ơn Chúa.
+ Người cầm nến đi đầu, mọi người theo sau tiến vào nhà
thờ.
+ Đến giữa nhà thờ, người cầm nến phục sinh đứng lại, giơ
cao cây nến và hát một lần thứ hai: - Ánh sáng Chúa Ki-tô.

Mọi người thưa: - Tạ ơn Chúa.
+ Sau đó mọi người lấy lửa từ nến phục sinh thắp nến của
mình và tiếp tục đi. Khi đến trước bàn thờ, người cầm nến
đứng lại, quay về phía giáo dân và hát lần thứ ba: - Ánh
sáng Chúa Ki-tô.
+ Mọi người thưa: - Tạ ơn chúa.
+ Đến đây thắp hết các đèn trong nhà thờ.
CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH
+ Khi đến bàn thờ, đặt nến phục sinh trên giá đèn đã dọn sẵn
giữa cung thánh hoặc gần giảng đài; linh mục về ghế, bỏ
hương như khi đọc Tin Mừng trong thánh lễ, nếu là phó tế,
thì xin linh mục chủ tế ban phép lành, và linh mục nói:
Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng thầy, để thầy xứng
đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa. Nhân danh
Cha và Con + và Thánh Thần.
+ Nếu người công bố Tin Mừng phục sinh không phải là phó
tế thì không xin phép lành.
+ Phó tế hoặc chính linh mục tuỳ nghi xông hương sách và
nến phục sinh, rồi công bố Tin Mừng phục sinh tại giảng đài
hay giá sách. Mọi người đứng, tay cầm nến sáng.
+ Do nhu cầu, bài công bố Tin Mừng phục sinh cũng có thể
do một ca viên không phải là phó tế công bố nhưng bỏ câu:
“Vậy giờ đây...” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào:
“Chúa ở cùng anh chị em”.
+ Công Bố Tin Mừng Phục Sinh
Mừng vui lên, hỡi chư thần chư thánh,
cấp thừa hành của Chúa cõi thiên cung.
Trổi vang lên, kèn loan ơn cứu độ,
kính chào Đức Vua chiến thắng oai hùng.
Mừng vui lên, hỡi khắp miền dương thế,
bốn bề đang rực rỡ ánh hào quang:
Vua vĩnh cửu nay rạng ngời chiếu sáng,

đẩy lùi xa bóng tối của trần gian.
Mừng vui lên, hỡi Hội Thánh mẹ hiền,
lộng lẫy trong ánh huy hoàng của Chúa.
Thánh đường này hãy rộn rã vang lên,
tiếng ca hát của toàn dân hoan hỷ.
(X. Chúa ở cùng anh chị em
Đ. Và ở cùng cha (thầy)
X. Hãy nâng tâm hồn lên
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.)
Thật là chính đáng và phải đạo
khi chúng ta đem hết tâm hồn
và muôn lời hoan hỷ
để ca tụng Thiên Chúa vô hình
là Cha toàn năng,
và ca tụng Đức Giêsu Ki-tô
là Con Một Thiên Chúa, và là Chúa chúng ta
Người đã thay chúng ta dâng lên Cha hằng hữu
giá chuộc tội A-đam.
Người đã đổ máu đào
xoá bản án nguyên tội xưa truyền lại.
Vì đây chính là lễ Vượt Qua,
lễ hiến tế Con Chiên đích thực
là Con Chiên đã lấy máu đào
thánh hiến cửa nhà người tín hữu.
Chính đêm nay, lạy Cha nhân từ,
Cha đã giải thoát cha ông chúng con
là dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
và đưa họ đi qua Biển Đỏ ráo chân.
Chính đêm này cột lửa sáng rực cả bầu trời
đẩy lùi xa bóng tối tăm tội lỗi.

Chính đêm nay, tín hữu Đức Ki-tô,
trên khắp mặt địa cầu,
được tách khỏi thói đời sa đoạ
và thoát vòng tội lỗi bủa vây,
được trả về tình trạng ân nghĩa
và hiệp thông với nguồn thánh thiện.
Chính đêm nay Đức Ki-tô toàn thắng hiển vinh,
diệt tử thần, từ âm phủ trỗi dậy.
Ôi! Ân tình Cha thật kỳ diệu,
Ôi! Ân phúc Cha thật khôn lường.
Để cứu dân lầm than nô lệ,
Cha đã thí Con Một quý yêu.
Ôi! Tội A-đam quả là cần thiết,
tội được xoá bỏ nhờ cái chết của Đức Ki-tô.
Ôi! Tội đã hoá thành hồng phúc,
nhờ tội, chúng con mới có được
Đấng Cứu Tinh cao cả dường này!
Đêm cực thánh khử trừ muôn tội vạ,
đêm vạn năng thanh tẩy hết lỗi lầm,
biến tội nhân thành con người công chính,
đem vui mừng cho hồn nặng sầu thương.
Ôi! Đêm thật diễm phúc,
trời cùng đất kết giao,
Chúa với người gặp gỡ.
Lạy Cha chí thánh,
đêm nay, đêm tràn đầy ân sủng,
cúi xin Cha vui nhận lễ tán tạ chiều hôm
mà Hội Thánh chân thành cung tiến
qua tay thừa tác viên
trong nghi lễ long trọng
hiến dâng cây nến sáp ong này.
Vậy xin Cha cho cây nến này

chúng con đã thắp lên để tôn vinh Danh Thánh,
được cháy mãi không ngừng
hầu xua đuổi bóng tối đêm nay.
Xin Cha chấp nhận ánh lửa này
như hương trầm nghi ngút
và cho nhập hội hoa đăng
với tinh tú bầu trời.
Ước chi ngọn lửa còn cháy mãi
lúc xuất hiện Sao Mai:
một vì sao không bao giờ lặn,
là Đức Ki-tô, Con yêu quý của Cha,
Đấng từ cõi chết sống lại,
đem ánh sáng thanh bình soi chiếu vạn dân.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Đ. Amen.
PHẦN THỨ HAI
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
+ Việc đọc Lời Chúa là phần căn bản của đêm Canh Thức
Vượt Qua. Phải đọc ít nhất ba bài đọc Cựu Ước và trong
trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài. Nhưng không
bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành chương 14.
+ Mọi người tắt nến, ngồi nghe. Trước khi bắt đầu các bài
đọc, linh mục nên nhắn nhủ giáo dân bằng những lời sau
đây, hoặc những lời tương tự:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã long trọng khai mạc đêm Canh Thức Vượt Qua,
giờ đây chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa.
Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời Cựu Ước, Chúa đã cứu
chuộc dân Người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này,
Người lại sai Con Một đến cứu chuộc chúng ta thế nào.
Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người
đã khởi sự trong mầu nhiệm Vượt Qua.

+ Sau đó là các bài đọc, người đọc sách đến giảng đài đọc
bài đọc.
NHỮNG LỜI NGUYỆN SAU BÀI ĐỌC
 BÀI ĐỌC 1 (St 1,1 - 2,2) – Đáp Ca – Mọi người đứng lên,
linh mục đọc:
“Chúng ta dâng lời cầu nguyện”.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi công trình của
Chúa thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là
những kẻ được Chúa cứu chuộc luôn luôn hiểu biết rằng:
công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu,
nhưng công trình cứu độ của Đức Ki-tô, Đấng hy sinh làm
Chiên lễ Vượt Qua của chúng con trong thời sau hết, còn kỳ
diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin…
 BÀI ĐỌC 2 (bắt buộc: Xh 14,15 - 15,1a) – Đáp Ca – Mọi
người đứng lên, linh mục đọc:
“Chúng ta dâng lời cầu nguyện”.
Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước,
nay còn như xuất hiện rỡ ràng. Quả vậy, xưa Chúa đã ra oai
thần lực cứu một mình dân Ít-ra-en khỏi bàn tay Pha-ra-ô áp
bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thánh tẩy, để cứu độ
muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới
được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Áp-ra-ham, và đạt tới địa
vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin…
 BÀI ĐỌC 3 (Is 55,1-11) – Đáp Ca – Mọi người đứng lên,
linh mục đọc:
“Chúng ta dâng lời cầu nguyện”.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là niềm hy vọng độc
nhất của trần gian, Chúa đã dùng lời các ngôn sứ tiên báo
những mầu nhiệm đang được thực hiện ngày nay. Xin khơi
dậy trong lòng dân Chúa những ước nguyện cao đẹp, vì nếu
không có Chúa soi trí mở lòng, chẳng một ai trong chúng con

có thể tiến bước trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu
xin…
 BÀI ĐỌC 4 (Ed 36,16-17a.18-28) – Đáp Ca – Mọi người
đứng lên, linh mục đọc:
“Chúng ta dâng lời cầu nguyện”.
Lạy Chúa là sức mạnh thường hằng bất biến, là ánh sáng tồn
tại muôn đời, xin đoái nhìn toàn thể Hội Thánh và dùng Hội
Thánh như bí tích kỳ diệu, để hoàn tất công trình cứu độ
muôn dân. Ước chi cả thế giới nghiệm thấy và nhìn nhận
rằng: vạn vật suy vong đã được trỗi dậy, muôn loài già cỗi
được đổi mới và hết thảy được phục hồi nguyện vẹn như xưa,
nhờ chính Đức Ki-tô là căn nguyên tất cả. Người hằng sống
và hiển trị muôn đời.
+ Đốt nến trên bàn thờ và linh mục xướng kinh Vinh Danh.
KINH VINH DANH (Mọi người cùng đọc hay hát tiếp.
Trong lúc đó kéo chuông hoặc đánh chiêng trống, tuỳ theo
thói quen địa phương).
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Ki-tô sống
lại, làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến
đổi mới, và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục
vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin…
 BÀI THÁNH THƯ (Rm 6, 3-11)
Sau bài Thánh thư, mọi người đứng lên. Linh mục, nếu cần
thì phó tế hoặc ca viên giúp, long trọng xướng Ha-lê-lui-a và
mọi người lặp lại. Hát ba lần, mỗi lần lên giọng cao hơn.
+ ALLÊLUIA.

Cộng Đoàn đáp lại: ALLÊLUIA.
+ ĐÁP CA: Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23
+ TIN MỪNG: (Khi đọc Tin Mừng không mang đèn nến,
nhưng nếu có xông hương thì mang bình hương).
+ Sau bài Tin Mừng có diễn giảng. Sau đó cử hành phụng vụ
Thánh Tẩy.
PHẦN THỨ BA
PHỤNG VỤ THÁNH TẨY
Nếu không có những người dự tòng và cũng không làm phép
giếng, thì bỏ kinh cầu và tiến hành việc làm phép nước ngay:
LÀM PHÉP NƯỚC
Lời chủ tế hướng dẫn:
Anh chị em thân mến,
Giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hoá nước này, để chúng
ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận.
Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung
thành sống theo ơn Thánh Người đã ban.
Linh mục dừng lại, thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi
dang tay đọc tiếp:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh
này, chúng con là dân Chúa, đang họp nhau canh thức cầu
nguyện, để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con

cách lạ lùng, và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa
thương nhận lời chúng con và thánh hoá nước này do chính
Chúa đã dựng nên, để làm cho ruộng đất phì nhiêu mầu mỡ,
cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái. Và trải
qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của
tình thương hải hà: Quả vậy, Chúa dùng nước Biển Đỏ cứu
dân riêng khỏi vòng nô lệ, và làm vọt lên giữa sa mạc khô
cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng
dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào, để tiên báo Chúa sẽ lập
giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức
Ki-tô chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa đã thánh hoá
nước trong lành, để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con, và
cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây,
khi chúng con rảy nước thánh trên mình, để nhớ lại bí tích
Thánh Tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả
chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép
thánh tẩy trong mùa Vượt Qua này. Chúng con cầu xin…
LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA
KHI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY
Sau khi thánh hoá nước, mọi người đứng cầm nến cháy trong
tay, lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích Thánh
Tẩy.
Linh mục nói với giáo dân những lời sau đây hoặc những lời
tương tự:
Anh chị em thân mến,
Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, chúng ta được mai táng với Đức
Ki-tô trong bí tích Thánh Tẩy, để được cùng Người sống đời
sống mới. Bởi thế, giờ đây, thời gian thanh luyện của Mùa
Chay đã kết thúc, chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã
tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy: là từ bỏ Xa-tan
với tất cả những gì thuộc về nó, và trung thành phụng sự
Chúa trong Hội Thánh Công Giáo.

Linh mục: Để sống cho xứng là con cái tự do của Thiên
Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không?
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ.
Linh mục: Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ
những quyến rũ gian tà không?
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ.
Linh mục: Anh chị em có từ bỏ Xa-tan là đầu mối gây ra mọi
tội ác không?
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ.
Linh mục: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha
toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?
Cộng đoàn: Thưa tin.
Linh mục: Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Ki-tô là Con
Một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh
Nữ Ma-ri-a sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi
chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?
Cộng đoàn: Thưa tin.
Linh mục: Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính
Giáo Hội thánh thiện và công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông
trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại, và
tin có sự sống đời đời không?
Cộng đoàn: Thưa tin.
Rồi linh mục kết thúc:
Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng
ta, đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi, và cho chúng ta
được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người
ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Ki-tô, để được
sống muôn đời.
Cộng đoàn: A-men.
+ Linh mục rảy nước thánh trên giáo dân, trong lúc đó mọi
người hát: Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ
tuôn ra. Ha-lê-lui-a. Và tất cả những người được nước ấy

thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ, và cất tiếng reo mừng:
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
+ Sau khi rảy nước thánh, linh mục về ghế chủ toạ,
+ không đọc kinh Tin Kính.
+ Đọc Lời nguyện tín hữu.
PHẦN THỨ TƯ
PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng
tiến Chúa, để lễ tế này, khơi nguồn từ mầu nhiệm Vượt Qua,
trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời.
Chúng con cầu xin…
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
đêm cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng
con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho
chúng con. Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần
gian, Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và
sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con.
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn
thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy,
các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Đức Ki-tô đã chịu sát tế làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.
Vậy chúng ta hãy dùng bánh không men là lòng chân thật và
tinh tuyền để ăn mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích Vượt Qua để nuôi
dưỡng chúng con; xin cũng ban Thánh Thần là nguồn mạch

tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp, và chân thành
yêu thương nhau. Chúng con cầu xin…
+ Để giải tán, phó tế hoặc chính linh mục nói:
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-
lui-a.
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Thánh lễ chính ngày

Ca Nhập Lễ
Chúa sống lại thật rồi. Ha-lê-lui-a. Kính dâng Người vinh
quang và uy quyền đến muôn đời muôn thuở. Ha-lê-lui-a.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Đức Giêsu đã đánh bại thần
chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn
đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin
Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới,
để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp
nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ Vượt Qua, chúng con hoan
hỷ dâng lên Chúa lễ tế này, là lễ tế làm cho Giáo Hội được tái
sinh vào đời sống mới, và được nuôi dưỡng cách lạ lùng.
Chúng con cầu xin…
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng
con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho
chúng con. Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần
gian, Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và
sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con.

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn
thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy,
các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Đức Ki-tô đã chịu sát tế làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.
Vậy chúng ta hãy dùng bánh không men là lòng chân thật và
tinh tuyền để ăn mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua,
Chúa đã thương đổi mới Hội Thánh; xin Chúa cũng luôn luôn
che chở giữ gìn, để Hội Thánh được thấy ngày sống lại vinh
quang. Chúng con cầu xin…
Để giải tán, phó tế hoặc chính linh mục nói:
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Câu giải tán này dùng cho đến hết Chúa Nhật II Phục Sinh.
10/04 – Thứ Hai trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH
Ca Nhập Lễ
Chúa đã đưa anh em vào đất tràn trề sữa và mật, để luật
Người ở trên môi miệng anh em luôn mãi. Allêluia.
Kinh Vinh Danh
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích thánh tẩy để ban cho Giáo Hội
sinh thêm nhiều con cái là các anh chị em tân tòng. Xin cho
đời sống của họ luôn biểu lộ ý nghĩa nhiệm mầu của bí tích
thánh tẩy họ vừa lãnh nhận với tất cả lòng tin. Chúng con cầu
xin…
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của toàn thể dân
Chúa khắp trần gian; Chúa đã kêu gọi chúng con tin theo
Chúa và cho được tái sinh trong bí tích thánh tẩy, xin cũng

dẫn dắt chúng con về cõi phúc muôn đời. Chúng con cầu
xin…
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng
con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho
chúng con. Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần
gian, Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và
sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Từ cõi chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người
chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.
Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, xin tuôn đổ xuống lòng tín hữu ơn dồi dào của
mầu nhiệm Vượt Qua. Chúa đã đưa chúng con vào đạo thánh
Chúa là con đường dẫn tới ơn cứu độ muôn đời, xin giúp
chúng con biết đáp đền cho cân xứng. Chúng con cầu xin…
11/04 – Thứ Ba trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH
Ca Nhập Lễ
Chúa cho kẻ kính sợ Người uống nước là chính sự khôn
ngoan; để họ được vững lòng và không hề nao núng. Chúa
cho họ rực rỡ vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Allêluia.
Kinh Vinh Danh
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban những bí tích Vượt Qua để đưa
chúng con từ cõi chết bước vào cuộc sống. Xin tuôn đổ hồng

ân dồi dào cho dân Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở
đời này, được nếm trước niềm hoan lạc chúng con sẽ tận
hưởng đời sau. Chúng con cầu xin…
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong
nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì
chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ
Vượt Qua này, và được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa
ban. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng
con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho
chúng con. Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần
gian, Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và
sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm
kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên
hữu Chúa Cha. Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng
giới. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho con cái trong nhà
được hồng ân vô giá là bí tích thánh tẩy. Xin nhận lời chúng
con khẩn nguyện mà chuẩn bị lòng trí chúng con cho đáng
hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
12/04 – Thứ Tư trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ca Nhập Lễ
Chúa nói: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến mà thừa
hưởng vương quốc dành sẵn cho các ngươi, ngay từ thuở tạo
thành trời đất”. Allêluia.
Kinh Vinh Danh
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Cha từ ái, hằng năm Cha ban cho chúng con được vui
mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu; xin cho
những ngày đại lễ chóng qua này giúp chúng con được
hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế.
Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, đây là hy lễ làm giá chuộc muôn người; cúi xin
Chúa vui lòng chấp nhận và thực hiện ơn cứu độ cho hồn xác
chúng con. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng
con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho
chúng con. Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần
gian, Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và
sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu, khi Người bẻ bánh.
Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm
Vượt Qua của Đức Kitô; xin thanh tẩy chúng con sạch mọi
vết nhơ con người cũ, và biến đổi chúng con thành tạo vật
mới. Chúng con cầu xin...
13/04 – Thứ Năm trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH
Ca Nhập Lễ
Lạy Chúa, người công chính đồng tâm ca tụng bàn tay chiến
thắng của Ngài. Đức khôn ngoan của Chúa mở miệng người
câm, và cho miệng trẻ thơ nói năng hoạt bát. Allêluia.
Kinh Vinh Danh
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Cha, Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng
tuyên xưng Cha là Thiên Chúa; xin ban cho tất cả những ai
đã tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy được đồng tâm nhất trí trong
cùng một đức tin và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống
hằng ngày. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tạ ơn này cầu cho anh chị em
đã được tái sinh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và không
ngừng che chở Hội Thánh. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng
con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho
chúng con. Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần
gian, Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và
sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ
Anh em là dân riêng của Thiên Chúa. Hãy loan truyền những
công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi
miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa
đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng
con; xin nhận lời chúng con cầu khẩn để nâng đỡ chúng con
trong cuộc sống hiện tại, và cho hưởng niềm hoan lạc muôn
đời. Chúng con cầu xin...
14/04 – Thứ Sáu trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH
Ca Nhập Lễ
Chúa dẫn đưa dân Người tiến bước an toàn, nhưng quân thù
của họ bị biển khơi vùi lấp. Allêluia.
Kinh Vinh Danh
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Vượt
Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hoà với
Chúa; xin cho cả cuộc đời chúng con nói lên chính mầu
nhiệm mà chúng con cử hành với tất cả niềm tin. Chúng con
cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, xin thực hiện cuộc trao đổi
kỳ diệu chúng con hằng mong ước: là thức tỉnh chúng con
đang mải mê thế sự, biết vươn lên tìm kiếm những phúc lộc
Nước Trời. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng
con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho
chúng con. Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần

gian, Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và
sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đến mà ăn!”. Rồi
Người lấy bánh trao cho các ông. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng
con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu
chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần
vinh quang phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị
muôn đời.
15/04 – Thứ Bảy trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH
Ca Nhập Lễ
Chúa đưa dân Người, những kẻ Người đã chọn, vui vẻ ra đi
giữa tiếng reo hò. Allêluia.
Kinh Vinh Danh
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, đoàn dân thánh
ngày thêm đông số; xin đoái nhìn và ban phúc trường sinh
cho những ai vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ
bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời
gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua, để mầu nhiệm thánh này
không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận
cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng
con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho
chúng con. Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần
gian, Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và
sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Tất cả anh em đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy để nên một với
Đức Kitô, như thế là anh em được mặc lấy Đức Kitô.
Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn
dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm
hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác
yếu hèn của chúng con đây, mai sau cũng được sống lại vinh
hiển, và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
+ 16/04 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN
CHÚA
Ca Nhập Lễ
Như những trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa thiêng
liêng tinh khiết, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu
độ. Allêluia.
Kinh Vinh Danh
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn
lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi

xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng: chính
Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh
chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng
Máu Thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng
Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn
đời.
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa
đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và
nhờ bí tích thánh tẩy, xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh
phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần gian,
Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại
để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân
hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại trên
khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần và
các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang
Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Chúa bảo ông Tôma: “Hãy đặt tay vào đây và nhìn xem
những dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy
tin”. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận Mình
và Máu Thánh Đức Kitô là Đấng đã chết và sống lại để ban
sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ

quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con.
Chúng con cầu xin...
17/04 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ
Từ cõi chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người
chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.
Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được
phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm
lòng hiếu thảo hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa
ban. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo
Hội được niềm vui khôn tả, giờ đây xin vui lòng chấp nhận
của lễ Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng
con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng
con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con, và luôn làm
trạng sư bênh vực chúng con trước toà Chúa. Người đã bị sát
tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn
mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng
vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài
ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ

Chúa Giêsu đứng giữa các môn đệ và nói: “Chúc anh em
được bình an”. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn
dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm
hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác
yếu hèn của chúng con đây, mai sau cũng được sống lại vinh
hiển, và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
18/04 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì Đức
Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta, đã lên ngôi hiển trị.
Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con biết lấy cuộc
đời bày tỏ cho mọi người thấy sức sống của Đức Kitô phục
sinh, Đấng chiến thắng tử thần; giờ đây chúng con đã nhận
lãnh mầm sống Người ban tặng, xin cho chúng con mang lại
những hoa quả dồi dào. Người là Thiên Chúa hằng sống và
hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời
gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua, để mầu nhiệm thánh này
không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận
cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con, và luôn làm

trạng sư bênh vực chúng con trước toà Chúa. Người đã bị sát
tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn
mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng
vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài
ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại rồi mới
được hưởng vinh quang dành cho Người. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa
đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng
con; xin nhận lời chúng con cầu khẩn, là nâng đỡ chúng con
trong cuộc sống hiện tại, và cho hưởng niềm hoan lạc muôn
đời. Chúng con cầu xin...
19/04 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ
Lạy Chúa, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ và loan truyền
danh Chúa cho anh em của con. Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã phục hồi
phẩm giá nguyên thuỷ cho nhân loại, để hết thảy chúng con
được hy vọng phục sinh; vậy giờ đây chúng con chân thành
tin kính mừng Đức Kitô sống lại, xin cho chúng con cũng hết
lòng cảm mến đón rước Người. Người là Thiên Chúa hằng
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ
này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là làm cho bánh và rượu
chúng con dâng tiến, trở nên Mình và Máu Thánh Đức Kitô,
để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho

chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng
con tin nhận. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con, và luôn làm
trạng sư bênh vực chúng con trước toà Chúa. Người đã bị sát
tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn
mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng
vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài
ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Chúa nói: “Thầy đã chọn anh em là những người ở giữa thế
gian, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả của anh
em tồn tại”. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa, Chúa
đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp
chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống
mới nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh. Người hằng sống
và hiển trị muôn đời.
20/04 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ
Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn dân xuất hành, mở đường cho
họ đi và ở giữa họ, đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy.
Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mầu nhiệm Vượt Qua đã
đem lại cho chúng con ân huệ dồi dào; xin cho chúng con

được thấy những ân huệ Chúa ban sinh hoa kết quả trong
suốt cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ
vật chúng con dâng làm hy lễ, Chúa đã thương thanh tẩy
chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế
nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con
cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị huỷ diệt, toàn thể những
gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được
phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức
Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng
hưởng sự sống muôn đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh
hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần
lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi
dào. Chúng con cầu xin...
21/04 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con, thuộc
mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúa đã
làm cho chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế
để phụng thờ Thiên Chúa. Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa là Đức Giêsu
chịu khổ hình thập giá và phục sinh vinh hiển để giải thoát
chúng con khỏi quyền lực ác thần. Xin cho chúng con được
hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng
con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong
nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì
chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ
Vượt Qua này, và được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa
ban. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con, và luôn làm
trạng sư bênh vực chúng con trước toà Chúa. Người đã bị sát
tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn
mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng
vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài
ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Đức Kitô, Chúa chúng ta, đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta,
và Người đã sống lại để chúng ta được nên công chính.
Allêluia.

Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng
con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu
chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần
vinh quang phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị
muôn đời.
22/04 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ
Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những
công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi
miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận chúng
con làm nghĩa tử; giờ đây xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái
nhìn, để nhờ niềm tin vào Đức Kitô, chúng con được trở nên
những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp
muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu
hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương
tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng
Chúa. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị huỷ diệt, toàn thể những
gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được
phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần

và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã
ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh
quang Cha đã ban cho con. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ
Đức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con
đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận
lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm
lòng yêu mến. Chúng con cầu xin...
+ 23/04 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
Ca Nhập Lễ
Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. Đàn hát lên, mừng danh
thánh rạng ngời. Hãy dâng Người lời ca tụng tôn vinh.
Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm
hồn chúng con tươi trẻ lại, và chan chứa niềm vui vì được
làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui
Chúa ban, và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển.
Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo
Hội được niềm vui khôn tả, giờ đây xin vui lòng chấp nhận
của lễ Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng
con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng
con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức

Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị huỷ diệt, toàn thể những
gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được
phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu, khi Người bẻ bánh.
Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn
dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm
hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác
yếu hèn của chúng con đây, mai sau cũng được sống lại vinh
hiển, và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
24/04 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ
Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng
vì con chiên, và vui lòng chịu chết vì đoàn chiên của Người.
Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của
Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho
những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất
xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của
mình. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ
vật chúng con dâng làm hy lễ, Chúa đã thương thanh tẩy

chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế
nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con
cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con, và luôn làm
trạng sư bênh vực chúng con trước toà Chúa. Người đã bị sát
tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn
mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng
vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài
ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Chúa nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho
anh em phúc bình an của chính Thầy, Thầy không ban theo
kiểu cách của thế gian”. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức
Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng
hưởng sự sống muôn đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh
hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần
lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi
dào. Chúng con cầu xin...
25/04 – Thứ Ba. THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN
MỪNG. Lễ kính.
* Thánh Marcô là cháu của thánh Barnaba. Người đã đi theo
thánh tông đồ Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ
nhất, và theo đến tận Rôma. Người cũng là môn đệ của thánh
Phêrô và là thông ngôn của thánh Phêrô, đã soạn lời giảng

của thánh Phêrô thành sách Tin Mừng. Truyền thống cho
rằng người đã sáng lập giáo đoàn Alexandria
Ca Nhập Lễ
Chúa nói: “Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng
cho mọi loài thọ tạo”.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Marcô vinh dự rao giảng
và ghi chép Tin Mừng. Xin cho chúng con được hiểu thấu
những lời thánh nhân giảng dạy, để trung thành bước theo
Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Marcô, chúng con dâng
lên Chúa của lễ này để ca tụng tạ ơn Chúa. Xin Chúa thương
chấp nhận và cho Giáo Hội mãi trung kiên rao giảng Tin
Mừng. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng
hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn
cứu độ cho chúng con. Vì Chúa đã cho Hội Thánh được đứng
vững trên nền tảng các Tông Đồ, để Hội Thánh luôn là dấu
chỉ trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian, và trình
bày giáo lý bởi trời cho mọi người. Vì thế, giờ đây và cho
đến muôn đời, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng
con sốt sắng chúc tụng và tung hô Chúa rằng: Thánh! Thánh!
Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích
Thánh Thể nơi bàn thờ Chúa. Xin cho bí tích này thánh hoá
chúng con và làm cho chúng con vững tin vào Tin Mừng mà
thánh Marcô đã rao giảng. Chúng con cầu xin...
26/04 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ
Lạy Chúa, xin cho miệng con đầy lời tán tụng Chúa, để con
cất tiếng ca. Miệng con sẽ reo mừng hớn hở, khi con hát khen
Ngài. Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con là con cái trong gia đình,
Chúa đã thương ban niềm vui cho chúng con, thì xin cho
chúng con cũng được chia sẻ đời sống mới cùng với Đức
Kitô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở
muôn đời.
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời
gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua, để mầu nhiệm thánh này
không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận
cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị huỷ diệt, toàn thể những
gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được
phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần

và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Chúa đã sống lại và toả sáng trên chúng ta, cứu chuộc chúng
ta bằng Máu Thánh của Người. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa
đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng
con; xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà nâng đỡ chúng con
trong cuộc sống hiện tại, và cho hưởng niềm hoan lạc muôn
đời. Chúng con cầu xin...
27/04 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ
Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. Chúa là sức
mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi. Chính Người cứu độ tôi.
Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong mùa Vượt Qua
này, Chúa đã biểu dương lòng nhân hậu vô biên là giải thoát
chúng con khỏi bóng đêm lầm lạc; xin cho chúng con được
tận hưởng ơn cứu độ Chúa ban và ngày càng gắn bó với lời
chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ
này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là làm cho bánh và rượu
chúng con dâng tiến, trở nên Mình và Máu Thánh Đức Kitô,
để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho
chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng
con tin nhận. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức

Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị huỷ diệt, toàn thể những
gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được
phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống,
không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng
đã chết và sống lại vì họ. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa, Chúa
đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp
chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống
mới nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh. Người hằng sống
và hiển trị muôn đời.
28/04 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh
Ca Nhập Lễ
Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận thần tính và
uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh
quang. Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đã được phúc đón
nhận Tin Mừng Đức Kitô sống lại; xin Chúa ban Thánh Thần
tình yêu dẫn chúng con bước vào đời sống mới. Chúng con
cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu
hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương

tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng
Chúa. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị huỷ diệt, toàn thể những
gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được
phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, từ cõi chết nay đã sống
lại; Người cứu chuộc chúng ta. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ
Đức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con
đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận
lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm
lòng yêu mến. Chúng con cầu xin...
29/04 – Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ
Hội Thánh. Lễ nhớ.
* Thánh nữ sinh năm 1347 tại Xiêna. Ngay từ thuở niên
thiếu, chị đã khao khát sống cuộc đời hoàn thiện, khát khao
chiêm ngưỡng Chúa Kitô chịu đóng đinh, và phục vụ Hội
Thánh bấy giờ đang bị xâu xé. Vì thế, chị đã gia nhập Dòng
Ba Đaminh. Thấm nhuần tinh thần của thánh Đaminh, chị
yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách nồng nàn, cổ võ
bình an thuận hòa giữa các thành của nước Italia, can đảm

bênh vực quyền lợi và sự tự do của Đức Giáo Hoàng và canh
tân đời sống đạo đức. Chị là tác giả của nhiều tác phẩm đạo
lý và tu đức. Chị qua đời năm 1380. Ngày 18 tháng 06 năm
1939, Đức Giáo Hoàng Piô XII tuyên phong chị làm bổn
mạng nước Italia. Và ngày 04 tháng 10, Đức Giáo Hoàng
Phaolô VI tuyên phong cho chị là tiến sĩ Hội Thánh.
Ca Nhập Lễ
Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn
sáng ra đón Đức Kitô.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng
thánh nữ Catarina Xiêna, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm
ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội
Thánh. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu, cho dân Chúa biết
thông phần khổ nạn với Đức Kitô, để được vui mừng chiêm
ngưỡng vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin nhận lễ tế cứu độ chúng con dâng tiến trong
ngày kính nhớ thánh nữ Catarina, và cho chúng con được
thấm nhuần giáo huấn của người để thêm lòng sốt sắng cảm
tạ Chúa là Thiên Chúa chân thật. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng
hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính
đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng
con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các
Thánh, là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì Nước
Trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về
tình trạng thánh thiện nguyên thuỷ, và cho họ cảm nghiệm
được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế,
cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con hợp
tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ
Nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như chính Thiên
Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông
với nhau, và Máu Đức Giêsu Kitô, Con của Người, thanh tẩy
chúng ta sạch mọi tội lỗi
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được Mình và Máu Chúa Kitô nuôi
dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Lương thực này, xưa đã đem
lại cho thánh nữ Catarina sự sống của thân xác, nay xin cũng
làm cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu
xin...
THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH
Ca Nhập Lễ
Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, anh em đã cùng được mai
táng với Đức Kitô, lại cùng được sống lại với Người, vì tin
vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Người từ
cõi chết sống lại. Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho những ai tin vào Chúa được tái sinh
nhờ nước thánh tẩy để nên một với Đức Kitô, xin Chúa
thương phù trì giúp họ luôn chiến thắng tội lỗi và trung thành
đáp lại tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời Nguyện Tiến Lễ
Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong
nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì
chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ
Vượt Qua này, và được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa
ban. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con, và luôn làm
trạng sư bênh vực chúng con trước toà Chúa. Người đã bị sát
tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn
mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng
vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài
ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho
những kẻ sẽ tin vào con. Xin cho họ nên một trong chúng ta,
để thế gian tin rằng Cha đã sai con”. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng
con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu
chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần
vinh quang phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị
muôn đời.
+ 30/04 – CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ
Ca Nhập Lễ
Tình thương Chúa chan hoà mặt đất, Lời Chúa sáng tạo chín
tầng trời. Allêluia.
Lời Nguyện Nhập Lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô, vị Mục Tử
oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc;
xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót
Người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên
Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời
gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua, để mầu nhiệm thánh này
không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận
cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin...
Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong
mùa này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức
Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng
con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị huỷ diệt, toàn thể những
gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được
phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm
hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần
và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh
quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!
Ca Hiệp Lễ
Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng
vì con chiên, và chịu chết vì đoàn chiên của Người. Allêluia.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Cha là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã
được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô.
Cúi xin Cha giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ Nước Trời. Chúng con cầu xin...

Nguồn tin: Mac Tram Cung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập32
  • Hôm nay5,471
  • Tháng hiện tại255,224
  • Tổng lượt truy cập33,693,524
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây