Phim bộ Hàn Quốc , xem mệt nghỉ luôn

Thứ ba - 07/10/2014 11:11

Phim bộ Hàn Quốc , xem mệt nghỉ luôn

Thôi rồi phim Hàn sao nhiều thế ? Phim Việt nam có nhiều như thế không ??
- # - 
2 MNH TÌNH- ALL ABOUT MY ROMANCE (2013) 16 T
2 TUN - TWO WEEKS (2013) 16 T
3 ANH EM (BÔ BA) - TRIANGLE (2014) 26 T
3 GIT L (2012) 30 T 
3 NGÀY - 3 DAYS (2014) 16 T
5 NGÓN TAY- FIVE FINGERS (2012) 30 T
9 LN NGƯỢC THI GIAN - NINE TIMES TIME TRAVEL (2013) 20 T
14 NGÀY ĐNH MNH - GODS GIFT (2014) 16 T
49 NGÀY - 49 DAYS - (2010) 20 T
90 NGÀY TÌNH LÊN NGÔI - 90 DAYS FALLING IN LOVE (2008) 16 T
1000 N HÔN- A THOUSAND KISSES (2011) 50 T


A
ANH CHANG BÍ MT (2012) MA BOY (3 T)
A WITCH'S LOVE (2014) CHUYN TÌNH NÀNG PHÙ THU 16 T
ALL ABOUT MY WIFE (2012) 5 T DD
A MOMENT TO REMEMBER (2004)
ANGEL EYES - ĐÔI MT THIÊN THN (2014) 20T
ÂM MƯU ATHENA - N HOÀNG CHIN TRANH (2011) 30 T
ANH EM NHÀ BÁC SĨ (1997) 16 T
ANH NH EM- I MISS YOU - (2012) 21 T
ÁNH DUƠNG CUC TÌNH (2014) 16 T
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TI - LIGHTS AND SHADOWS (2012) 20 T
ÁNH SÁNG CUC ĐI (32 T)
O THUT (2008) 20 T
ARANG VÀ S PHÁN- ARANG AND THE MAGISTRATE (2012) 20 T
U TRÙNG TINH NGHCH P2 - LARVA SEASON 2 (2013)
B
BA CHI EM - THREE SISTERS (2010) 123 T
BA CÔ NÀNG KH AÍ - THE WOMAN WHO WANTS TO MARRY - (2011) 30 T - Nói tiếng Vi
BA ĐI CHNG (2014)THRICE MARRIED WOMAN - 40 T
BÀ NGOI GANGSTER (8 T)
BÁC SĨ BÍ N - DOCTOR STRANGER (2014) 16 T
BÁC SĨ BONG DAL HEE (2007)
BÁC SĨ Đ T (2010) 36 T 
BÁC SĨ SN KHOA - OBSTETRIS & GYNECOLOGY DOCTORS (2012) 16 T
BÁC SĨ VÀ TÊN LƯU MANH
BAD GUY (2010)
BÀI HÁT CHO EM - THE STRONGEST K-POP SURVIVAL (2012) 14 T
BÀI LUÂN VŨ CUI CÙNG (2004) 20 T
BAN NHC M NAM - SHUT UP - FLOWER BOY BAND (2012)
BN SC ĐÀN BÀ - QUEENS CLASSROOM (2013) 16 T
BN TÌNH CA CHO GIA ĐÌNH- OJAKGYO BROTHERS (2011) 58 T
BN TÌNH CA MUÀ ĐÔNG (WINTER SONATA)
BN GÁI TÔI LÀ CÁO CHÍN ĐUÔI - GIRLFREND IS A GUMHO (2010)
BN TR (2014) (100 + TP)
BN H NGÔI SAO (2002) 16 T
BNG CHNG NGOI TÌNH (2012) THE SCARLET LETTER (165 T)
BO V ÔNG CH- PROTECT THE BOSS (2011) 18 T
BÃO TÌNH- SHE IS WOW (2013) 13 T
BÃO T MÙA HÈ (2006) 28 T
BAY CAO GIC MƠ - DREAM HIGH (2011)
BNH VIN TH BA - THE 3RD HOSPITAL (2012) 20 T
BÍ MT CA 6 NAM SINH (2006) 48 T
BÍ MT CUC ĐI- THE SECRET OF BIRTH (2013) 18 T
BÍ MT KINH HOÀNG - SECRET (2013) 16 T
BÍ MT NI PH - THE KING & I
BÍ MT TUI 18
BÍ MT TÌNH YÊU
BIT NOÍ GÌ ĐÂY ? PERSONAL TASTE - (2010) Nói tiếng Vit
BIG - HOÁN ĐI THÂN XÁC - 2012 - 16 T
BA TIC CÁC V THN - FEAST OF THE GOD (2012)
BUC NHY SAMBA (INNOCENT STEPS) 15 T DD
BUI TI MI NGÀY
B NUÔI - CHEER UP MR.KIM (2014) 124 T
B BA - TRIANGLE (2014) 24 T
B ĐI PHÒNG CP CU - EMERGENCY MAN & WOMAN (2014) 21 T
BN CH EM - FOUR SISTERS
BÓNG MA - GHOST - 유령 (2012)
C
CÁ MP - SHARK (2013) 20 T
CÁI CÂN CU THN TÀI - SCALE OF PROVIDENCE
CÁM D CHT NGƯỜI
CƠN CUC ĐI - UGLY ALERT (2013) 120 T
CƠN THI ĐI - AGE OF FEELING (2014) 24 T
CÁM ƠN THUNG Đ
CAN YOU HEAR MY HEART (2011)
CAO TH HC ĐUNG - GOD OF STUDY (2010) 16 T
CANH BC NGHIT NGÃ
CÀNH MAI HIP SĨ
CNH SÁT BIN POSEIDON (2011) 16 T 
CP ĐÔI HÀI HƯỚC- OHLALA COUPLE (2012) 18 T
CP ĐÔI HOÀN CNH- OLALA COUPLE (2012) 18 T
CP DÔI HOÀN HO (8 T)
CP ĐÔI HOÀN HO, CHÀNG V NÀNG CHNG- OHLALA COUPLE (2012) 18 T
CP ĐÔI RC RI
CP ĐNG HÀNH - THE DUO (2011)
CÂU CHUYN CA TÔI ALL ABOUT MY ROMANCE (2013) 16 T
CÂU CHUYN THÀNH CÔNG CU CÔ GÁI NG NGÁO
CÂU CHUYN TÌNH YÊU - - SWEET PALPITATIONS (2011) 135 T
CU VÒNG DÀNH CHO EM
CU VÒNG HOÀNG KIM- GOLDEN RAINBOW (2013) 41 T
CHÀNG TRAI ĐA TÀI (2009) CINDERALLA MAN ( 16 T) 
CHÀNG TRAI ĐC THÂN QUYN RŨ- BACHELORS VEGETABLE STORE
CHÀNG TRAI TT BNG- NICE GUY (2012) 20 T
CHÀNG TRAI VUN NHO (2006) 20 T
CHY ĐÂU CHO THOÁT- YOU'RE ALL SURROUNDED (2014) 20 T
CH CÓ EM
CH GÁI L LEM- CINDERELLA SISTER (2010) 20 t
CHIC BÁNH NGT NGÀO (25 T) 
CHIC BÁNH NGT NGÀO (80 T)
CHIC CÂN ĐNH MNH
CHIN BINH BÓNG TI - SALAMANDER GURU AND THE SHADOW (2012) 10 T
CHIN DCH CU HÔN - OPERATION PROPOSAL (2012) 
CHIN LA TÌNH THÙ - WHITE NIGHT (2012) 108 T 
CHIN TRANH TIN - MONEY WAR
CHIM LA
CHINH PHC CUC ĐI- HISTORY OF THE SALARYMAN (2012) 22 T
CHN LA (2013) 25 T 
CHNG H V TM
CHUYN HC ĐUNG - SCHOOL 2013 (16 T)
CHUYN HP TAN
CHUYN TÌNH CHÀNG TRAI ĐC THÂN - THE MAN WHO CAN'T GET MARRIED
CHUYN TÌNH C 3 LÁ (2003) 16 T
CHUYN TÌNH LÝ THIÊN HƯƠNG- I LOVE LEE TAE RI (2012) 16 T
CHUYN TÌNH QUÝ BÀ - THE QUEEN OF SOP (2012) 33 T
CHUYN TÌNH THI THT NGHIP- UNEMPLOYED ROMANCE (2013) 10 T
CHUYN TÌNH TH TƯỚNG - THE PRIME MINISTER AND I (2013) 
CHUYN TÌNH VUT THI GIAN - LOVE OF THOUSAND YEARS (20 T) 2003
CÓ MT NGÀY
CÓ MT NGUI CON GÁI
CÔ CNH SÁT ĐÀO HOA- CALL OF THE COUNTRY, MY COUNTRY CALLS (2010) 16 t
CÔ CON GÁI CƯNG - DADDY IT'S OK (2010) Nói tiếng Vi
CÔ DÂU TH K (2014) BRIDE OF THE CENTURY (16 T)
CÔ DÂU VÀNG (2007) GOLDEN BRIDE (84 T)
CÔ GÁI MT TRI-SUNSHINE GIRL/GLOWING SHE (20 T)
CÔ GÁI CA MT TRI
CÔ GÁI NG NGÁO
CÔ GÁI VUI NHN
CÔ GÁI XINH XN - BABY FACED BEAUTY (2011) Nói tiêng Vit
CÔ GU TRÚC & CHÀNG NHÍM - MISS PANDA & MR. HEDGEHOG (2012) 16T
CÔ GIÁN ĐIP D THƯƠNG- MYUNG WOL THE SPY (2011) 18 T
CÔ GIÁO TRÊN ĐO NH - ISLAND VILLAGE TEACHER (2000) 20 T 
CÔ GIÚP VIC TÔI YÊU - OH, MY LADY
CÔ NÀNG - MY GIRL 
CÔ NÀNG ĐÀO M
CÔ NÀNG ĐP TRAI - YOU ARE SO HANDSOME (2009) 48 T
CÔ NÀNG LM CHIÊU - CUNNING SINGLE LADY (2014) 16 T
CÔ NÀNG MNG MƠ - MY FAIR LADY (2009) 16T 
CÔ NÀNG NGÂY THƠ (2012) ABOUT CHERRY (20 T) 
CÔ TH TRUNG ĐA TÌNH - CITY HALL (2009)
C XE TÌNH YÊU- GREEN CARRIAGE (2012) 82 T
CONDUCT ZERO (10 T)
CON ĐUNG S MT - ROAD No ONE - 2010 - Nói tiếng Vi
CON GÁI CA B (2013) MY DAUGHTER SEO YOUNG (50 T)
CƠN BÃO MÙA HÈ
CƠN MƯA TÌNH YÊU - LOVE RAIN (2012)
CƠN ST THÁNG 12
CÔNG CHÚA CA TÔI- MY PRINCESS (2011) 16 T
CÔNG CHUÁ JA MYUNG (2011) Nói tiếng Vi
CÔNG CHÚA KHUƠNG HU (2012) Nói tiếng Vit
CÔNG CHÚA LU LU (2006) PRINCESS LU LU (29 T)
CÔNG T VIÊN MA CÀ RNG - VAMPIRE PROSECUTOR (2011)12 T & CÔNG T VIÊN MA CÀ RNG 2 - VAMPIRE PROSECUTOR 2 (2012) 11 T
CRIME SQUAD (16 T) ĐN ĐOT MNH (2011) 
CUC CHIN NI CUNG- WAR OF FLOWERS (2013) 50 T
CUC Đ SC SANG HÈN- BIRDIE BUDDY (2012) 24 t
CUC ĐI LN - GIANT (2010) 60 T
CUC SNG TUYT VI (2005) WONDERFUL LIFE (2005) Nói tiếng Vit 19 T
CUI LÊN DONG HAE
CUI TRONG NUC MT - SMILE, YOU (2009) Nói tiếng Vit (45 T) 
CUNG ĐCH (2008) POWERFUL OPPONENTS 16 T 
CU GIA THƯ - GU FAMILY BOOK (2013) 24 T
CU VI H NGOI TRUYN - FORBIDDEN LOVE WITH NINE TAILS-GUMHO (2004)
 
D
DANH Y TRN HÁCH- TIME SLIP DR.JIN (2012) 22 T
DANH Y VUT THI GIAN - TIME SLIP DR. JIN (2012) 24 T
DN ĐOT MNH - CRIME SQUAD (2011) Nói tiếng Vit (16 T) 
DI SN TRĂM NĂM - A HUNDRED YEARS INHERITANCE (2013) 50 T
DCH V GIA ĐÌNH (2006) BAD FAMILY (16 T)
DONG YI - HOÀNG CUNG DY SÓNG (2011) Nói tiếng Vit 60 T 
DOROTHY CON  ĐÂU ?
DUƠNG CM - PIANO
DUYÊN KIP
DUYÊN KỲ NG
DUYÊN N OAN GIA - Invincible Lee Pyeong Kang - 천하무적 이평강 (2009)


Đ
ĐI CÔNG T - FLOWER BOYS NEXT DOOR (2013) 16 T
ĐI Đ CHIN QUC (2011) GEUNCHOGO WANG (60 T) Nói tiếng Vit
ĐI PHONG THY- DAEPUNGSU (2012) 35 T
ĐC V CP 7 - 7TH GRADE CIVIL SERVANT (2013) 20 T
ĐAM MÊ ĐINH
ĐÁNG YÊU HAY ĐÁNG GHÉT - CUTE OR CRAZY ? (2005) 17 T
ĐÁNH MT CUC TÌNH - THE THORN BIRD (2011) Nói tiếng Vit (20 T) 
ĐAO PH TH OH SOO JUNG (2007) GER KARL OH SOO JUNG 16 T 
ĐO PHÁP- JEON WOO CHI (2012) 24 T
Đ QUC HOÀNG KIM - EMPIRE OF GOLD (2013) 24 T
Đ NHT TÌNH YÊU - DR. CHAMP (2010) Nói tiếng Vi
ĐP ĐÔI
ĐIU KỲ DIU - THE QUEEN OF OFFICE (2013) 16 T
ĐIU NHY SERA - QUE SERA SERA (2007) 17 T
ĐIP VIÊN CÔNG V CP 7 - 7th GRADE CIVIL SERVANT (2013) 20 T
ĐNH MNH ANH YÊU EM (2014) 20 T
ĐÔI TAI NGOI CM - I HEAR YOUR VOICE (2013) 18 T
ĐI TÁC GI CM - THE PARTNER 16 T (2010)
ĐI ĐC NHIM TEN 2- SPECIAL AFFAIRS TEAM TEN 2 (2012) 12 T
ĐI ĐIU TRA ĐC BIT 10 TEN - SPECIAL AFFAIRS TEAM TEN (2011) 9 T
ĐI ĐIU TRA ĐP LÃO - FLOWER GRANDPA LAB (2014) 12 T
ĐI NGŨ DANH Y (2013) MEDICAL TOP TEAM (20 T)
ĐÔNG SIÊU PHC THÙ- WARRIOR BAEK DONG SOO (2011) 29 T
ĐNG TIN VÔ CM - MIDAS (2012) Nói tiếng Vit (21 T)
E
EM LÀ AI ? - WHO ARE YOU ? (2013) 16 T

F
FLOWER BO RAMYUN SHOP - TIM MỲ M NAM (16 T) (2010)

G
GÃ KH - NICE GUY (2012) 20 T
GÃ S KHANH - BAD GUY
GIA ĐÌNH HOÀNG GIA - THE WANG FAMKLY (2013) 50 T
GIA ĐÌNH HOÀNG TC - ROYAL FAMILY (2011) 18 T 
GIA ĐÌNH CHNG TÔI - MY HUSBAND GOT A FAMILY (2012) 159 T
GIA ĐÌNH RC RI- SHUT UP FAMILY (2012) 120 T
GIA ĐÌNH LÀ S 1 PHN 3 - HIGH KICK 3 (2011)
GIA MINH TÌNH S - PRINCESS JA MYUNG CÔ (2009) 50 T
GIA TC BT LUƠNG - BAD FAMILY (2006) 16 T 
GIC MNG THÀNH TRIU PHÚ (20 T) 
GIC MƠ TÌNH YÊU - FIRST LOVE OF A PRINCE (2004) 23 T
GIÁN ĐIP TRUNG HC (2010) 16 T
GIÀY THY TINH - THE GLASS SLIPPE (2002) 4O T
GIT L KIM CUƠNG (2005) 21 T
GI MÃI TÌNH NÀY- A THOUSAND DAYS PROMISE (2011) 20 T
GLASTLY (6 T) NÕI ÁM NH KINH HOÀNG (2011) 
GLOWING SHE - MY SHINING GIRL - SUNSHINE GIRL (2012) 12 T
GÓC KHUT CA S PHN- NEW TALES OF GISAENG (2011) 52 t
GREEN TEA BRAIN - B NÃO (8 T)
GI NGUI XINH TUƠI - TO THE BEAUTIFUL YOU (2012) 16 T
H
HNH PHÚC BÊN NHAU (1999) HAPPY TOGETHER (16 T)
HNH PHÚC CÓ THT- WONDERFUL DAYS (2014) 50 T
HNH PHÚC CUI- HAPPY ENDING (2012) 24 T
HNH PHÚC MONG MANH - CONDITONS OF HAPPINESS (2010) Nói tiếng Vit (109 T) 
HÃY CHĂM SÓC CHÚNG TA,CƠ TRƯỞNG - TAKE CARE OF US CAPTAIN (2012) 20 T
HÃY CUI LÊN (2007) KIM CHI CHESE SMILE 121 T
HEARTSTRINGS - NT NHC TÌNH YÊU (2011) 16 T
HN GP LI ANH (2006) MR. GOODBYE (16 T)
HOA KIM - SWORD AND FLOWER (2013) 20 T
HOA TUYT - SNOW FLOWER (2006) 16 T 
HOÁ THÂN CU ĐNG TIN - INCARNATION OF MONEY (2013) 24 T
HÒA NHP CON TIM- HEARTSTRINGS (2011) 16 T
HOÁN ĐI THÂN XÁC (2012) BIG 16 T
HOÀNG CUNG - GOONG USLT (2006) 24T Xếp th 10 trong s nhng phim ăn khách nht Hàn Quc năm 2006Gii thưởng - Gii thưởng phim truyn hình Seoul : Ch đo ngh thut xut sc. Gii Baeksang ln 42 đ c cho: - Joo Ji Hoon cho vai gii nam din viên mi, - Yoon Eun Hye gii n din viên mi. - Gii thưởng ca MBC 2006- Din viên nam mi : Joo Ji Hoon, - Din viên n mi:Yoon Eun Hye 
HOÀNG Đ ĂN MÀY (2012) I AM A KING (11 T)
HOÀNG HU KI (2013) EMPRESS KI (50 T)
HOÀNG HU NHÂN HIN- QUEEN IN-HYUNS MAN (2012) 16 T
HOÀNG T GÁC MÁI - ROOF TOP PRINCE (2012) 20T
HÒN VNG PHU TÂN THI - CRAZY FOR WAITING (2007) 
HÔN NHÂN CA T NƯƠNG- GODDESS OF MARRIAGE (2013) 30 T
HÔN NHÂN KHÔNG HN HÒ - MARRIAGE NOT DATING (2014) 16 T
HOTEL KING - HOÀNG Đ KHÁCH SN 32 T (2014)
HUNG MI CUC ĐI - A NEW LEAF (2014) 16 T
HUƠNG MÙA HÈ (2004) 24 T 
HUƠNG TÌNH NHÂN - SCENT OF A MAN (2003) 18 T
HUƠNG V TÌNH YÊU - PASTA (2010) 20T
HUYN THOI NGƯỜI CON GÁI - HER LEGEND (2013) 20 T
I
I LOVE ITALY - I LOVE LEE TAE RI (2012) 16 T 
I NEED ROMANCE (2011) 16 KHAT KHAO HNH PHÚC 1
I NEED ROMANCE (3) KHÁT KHAO HNH PHÚC (3) 2014
IRELAND (2012) 16 T


J
JEON WOO CHI (2012) 24 T
JUNGLE FISH 2 (2011) 8 T


K
K HOCH B - THE FUGITIVE PLAN B (2010) 20 T
K SĂN NÔ L - THE SLAVE HUNTER (CHUNO) 2010 (24 T) 
K TRUY LÙNG - THE CHASER (2012) 16 T 
KIP ĐÀO HOA - CAN ANY ONE LOVE (50 T) 
KING OF HIGH SCHOOL LIFE (2014) VUA HC ĐUNG (16 T)
KHÁM PHÁ BT NG - SIGN (2011) Nói tiếng Vit (20 T) 
KHAT KHAO HNH PHÚC - I NEED ROMANCE (2011) 16 T 
KHÁT KHAO HNH PHÚC 3- I NEED ROMANCE 3 (2014) 16 T
KHÁT VNG THƯỢNG LƯU - I SUMMON YOU, GOLD ! (2013) 50 T
KHI NGUI ĐÀN ÔNG YÊU - WHEN A MAN IS IN LOVE (2004) 16 T 
KHOÁI ĐAO - HONG GIL DONG (2008) 24 T Đot gii series phim truyn hinh xut sc nht - Liên hoan phim Rome ln th 2
KHÔNG RANH GII - NO LIMIT (2009) Nói tiếng Viêt (16 T) 
KHÔNG TH MT EM- CAN'T LOSE (2011) 16 T
KHU PH LÃNG MN- ROMANCE TOWN (2011) 20 T
KHU VUN BÍ MT - SECRET GARDEN (2011) 20 T
KHUNG TRI KHÁT VNG - BIRTH OF A RICH MAN (2010) Nói tiếng Vit 20 T 
KHUNG TRI TÌNH YÊU - AIR FORCE ONE (2008) 21 T
KING'S DAUGHTER SU BAEK (2014) CÔNG CHÚA LC NHÂN GIAN (108 T)
KÝ C SÁT NHÂN (2014) GAP DONG (20 T)
L
LÀM LI CUC ĐI (2011) DON'T ASK ME ABOUT THE PASS - Nói tiếng Vit (2011) 16 T
LÃNG MN - ROMANCE (2002) 16 T
LNG NGHE CON TIM - DO YOU HEAR MY HEART - Nói tiếng Vit(2011) NTV 30 T
LY ANH EM DÁM KHÔNG - MARRY HIM IF YOU DARE (2013) 16 T
LET'S EAT (2014) THC THN (16 T)
LIE TO ME (2011) LI NOÍ DI NGT NGÀO 16 T 
LCH S CU SALARYMAN - HISTORY OF THE SALARYMAN (2012) 22 T 
LI SNG SAI LM (2004) 70 T 
LI HI ĐÁP - REPLY (1994) 21 T
LI HA 1000 NGÀY - A THOUSAND DAY'S PROMISE - (2011) 20 T 
LI NÓI M ÁP - ONE WARM WORD (2013) 20 T
LI NÓI DI ĐNH MNH- LIE TO ME (2011) 21 T
LONG ĐI CA - A MAN CALLED GOD (2010) 24 T
LÒNG NGUI THAY ĐI - QUEEN OF REVERSALS (2010) 31 T Nói tiếng Vit
LNG ĐÈN KÉO QUÂN (58 T) 
LP HC N HOÀNG - QUEEN'S CLASSROOM (2013) 16 T
LOVEHOLIC TÌNH MÃI KHÔNG NGUÔI - (2005) 16T 
LA HN TÌNH THÙ - YELLOW BOOTS (2012) 108 T
LA YÊU CÒN CHÁY - CAN WE LOVE (2014) 20 T
LƯA CHN CA MI RAE - MARRY HIM IF YOU DARE (2013) 16 T
LUT PHÁP VÔ HÌNH - I HEAR YOUR VOICE (2013) 18 T
LUT TÌNH YÊU - RULE OF LOVE SERVER (2013) 
LUƠNG THIN - HONESTY (2000) 16T

 

MANNY (2011) 16 T 
MA BOY (4 T) 2012
MA LỰC ĐỒNG TIỀN - HOT BLOOD (2014) 20 T 
MÃ Y- HORSE DOCTOR (2012) 60 T
MẦM BỆNH - THE VIRUS (2013) 10 T
MAN OF HONOR (2011) 16 T 
MẶT NẠ ANH HÙNG - BRIDAL MASK (2012) 28 T 
MẶT NẠ CÔ DÂU - BRIDAL MASK (2012) 24 T 
MẶT NẠ THUỶ TINH - GLASS MASK (4 T)
MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI- THE MOON EMBRACING THE SUN(2012) 20 T
MẶT TRỜI CỦA CHÀNG JOO - MASTER'S SUN (2013) 17 T
MẶT TRỜI HOÀN HẢO (2014) THE FULL SUN 16 T
MẶT TRỜI PHUƠNG NAM (2003) SOUTH OF THE SUN 15 T
MẬT DANH IRIS (2010) 20 T 
MẬT DANH IRIS (II) 2013 (20 T)
MẬT ĐẮNG CUỘC ĐỜI- THE WOMEN OF OUR HOME (2011) 125 T
MẬT VỤ CÔNG SỞ - PROTECT THE BOSS (2012) Nói tiếng Việt (18 T) 
MÁU NHUỘM PHÚ SƠN - FRIEND OUR LEGEND (2009) 20 T
ME TOO, FLOWER (2011) 16 T 
MẸ ƠI, CỐ LÊN (2014) WONDERFUL MAMA (48 T)
MIDAS (2011) VÒNG XOÁY DANH LỢI (21 T) 
MISS RIPLEY - GOODBYE MISS RIPLEY (2011) 16 T 
MỐI THÙ (30 T) RESURRECTION (2005) 
MỐI THÙ SÂU NẶNG- TREE WITH DEEP ROOTS (2011) 24 T
MỐI TÌNH BẤT DIỆT (2011) THE GREATEST LOVE (2011) 16 T
MỐI TÌNH BÍ MẬT - SECRET LOVE AFFAIR (2014) 16 T
MỐI TÌNH TIỆP KHẮC - LOVERS IN PRAGUE (2006) 20 T 
MÓN QUÀ CUỐI CÙNG - LAST PRESENT (2001) 
MỘNG MƠ TRONG TÌNH YÊU - DREAM(2004) 29 T 
MUA CHUỘC ÁI TÌNH (2013) 13 T
MÙI VỊ RIÊNG TƯ - PERSONAL TASTE (NÀNG NGỐC & QUÂN SƯ) 16 T (2010)
MỘT NGÀN NỤ HÔN - A THOUSAND KISSES (2012) 50 T 
MY HUSBAND GOT A FAMILY (2012) GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI (58 T)
MỸ NAM NHÀ BÊN - FLOWER BOY NEXT DOOR (2013) 16 T
N
NAIL SHOP PARIS - (2013) 10 T
NÀNG ALICE PH CHEONGDAMDON - CHEONGDAMDONG ALICE(2012) 16 T
NÀNG IN SOON XINH ĐP
NEW TALES OF GISAENG (2011) GÓC KHUT CA S PHN (52 T) 
NGÃ 3 TÌNH- GOLDEN CROSS (2014) 20 T
NGÀN LN YÊU EM - LOVING YOU A THOUSAND TIME (2010) Nói tiếng Vit 55 T 
NGÂY THƠ TUI 19 (2006) HEART OF NINE TEEN (16 T)
NGÔI BIT TH- HARVEST VILLA (2010) 20 t
NGÔI NHÀ HNH PHÚC 2- FULL HOUSE 2 (2012) 16 T
NGÔI SAO CA NHC- THE STRONGEST K-POP SURVIVAL (2012) 14 T
NGÔI SAO HNH PHÚC (2012) 16 T 
NGÔI VUN HNH PHÚC - SECRET GARDEN (2011) 20 T
NGN C THIÊN ĐUNG - TREE OF HEAVEN (2006) 10 T 
NGN GIÓ ĐÔNG NĂM Y - THAT WINTER, THE WIND BLOWS (2013) 16 T
NGN LA THAM VNG - FLAME OF DESIRE (2010) 50 T 
NGOI TÌNH - MY HAPPY HOME (2010) 16 T Nói tiếng Vi
NGUI ĐÀN BÀ ĐU TIÊN - ALL ABOUT EVE (2000) 20 T 
NGUI ĐÀN BÀ TUYT VI (2010) DARING WOMAN (105 T) Nói tiếng Vit
NGUI ĐÀN ÔNG CU HOÀNG HU INHYUN - QUEEN INHYUN'S MAN (2012)
NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG DANH D- MAN OF HONOR (2011) 24 T
NGƯỜI ĐÀN ÔNG T XÍCH ĐO- MAN F-ROM THE EQUATOR (2012) 20 T
NGUI ĐÀN ÔNG VĨ ĐI (2014) BIG MAN (16 T)
NGUI ĐP CA TÔI - BEAUTIFUL MY LADY 
NGUI HÙNG CU EM - MY HERO (2009) 48 T 
NGUI MU - MODEL (1997) 35 T 
NGUI M VIN X (26 T) 
NGUI PH N CA TÔI - MY WOMAN (2010) 16 T 
NGƯỜI PH N KT HÔN 3 LN-THE WOMAN WHO MARRIED 3 TIMES (2013) 40 T
NGUI TÌNH - LOVERS (2006) 20 T
NGUI TÌNH CU CHNG TÔI MY HUSBAND'S WOMAN (2009) 24 T 
NGƯỜI TÌNH NHC TROT- TROT LOVERS (2014) 16 T
NGUI V ĐÒI CHINH NGHIÃ (2010) 24 T 
NGUI V TUYT VI - MY WIFE IS A SUPER WOMAN (2010) 20 T 
NGUI YÊU BT ĐC DĨ
NGU TINH H LY (2010) Nói tiếng Vit GRUDGE: THE REVOLT OF GUMIHO (16 T)
NHÀ TÔI - MY HOME
NHÂN VT TRUYN KỲ - THE GREAT MERCHANT (2011) Nói tiếng Vit (2011) 30 T 
NHÂN VIÊN ƯU HNG-NHÂN VIÊN MI/SUPER ROOKIE-NEW EMPLOYEE (2005) 20 T 
NHT CHI MAI - ILJIMAE (2008) 20 T 
NHT ĐNH ANH S ĐN- YOU DRIVE ME CRAZY (2011) 29 T
NHT NGUYT TÌNH S - THE MOON THAT EMBRACES THE SUN (2012) 20 T 
NHÌN LI CUC ĐI - YOU'RE THE BEST LEE SOON SHIN (2013) 50T
NHP ĐP ĐÔI TIM- PADAM PADAM (2011) 20 T
NHP SNG TUI TR 1 - DREAM HIGH -BAY CAO GIC MƠ - (2011) Nói tiêng Vit 16 T 
NH EM- I MISS YOU (2012) 21 T
NHNG CP ĐÔI TUI DN (2011) 16 T Nói tiếng Vi
NHNG CUC TÌNH SÓNG GIÓ- STORMY LOVERS (2011) 69 T
NHNG NGUI BN CHÂN ĐT - BARE FOOT FRIENDS (2013) 26 T
NHNG NGUI THA K - THE HEIRS (2013) 20 T
NHNG NGUI TÔI YÊU - MY BELOVED (2003) 20 T 
NƠY CÓ TUYT RƠI - WILL IT SNOW AT CHRISTMAS (90 T) 2009 
N HÔN LA DI (2010 NAUGHTY KISS (16 T) )Nói tiếng Vit
N HNG H HNG (2012) PINK LIPSTICK (150 T)
N BÁC SĨ - OB & GY (OBSTERICS & GYNECOLOGY) 2012 (16 T)
N BP TRANH TÀI- FEAST OF THE GODS (2012) 32 T
N GIÁN ĐIP (2012) Nói tiếng Vit 18 T 
N HOÀNG CA TÔI - THE QUEEN'S CLASSROOM (2013) 16 T
N HOÀNG THÁNG 5 - MAY QUEEN (2012) 30 T
N HOÀNG TUYT - THE SNOW QUEEN (2008) 30 T 
N NHÂN VIÊN
N QUN GIA BÍ N - THE SUSPICIOUS HOUSEKEEPER (2013) 20 T
N THN CU VNG - IRIS (2009) 20 T 
N THN HÔN NHÂN - GODDESS OF MARRIAGE (2013) 36 T
N THN LA JUNG YI - THE GODDESS OF FIRE, JUNG YI(2013) 32T
N T VIÊN SÀNH ĐIU - PROSECUTOR PRINCESS (2010) Nói tiếng Vit 16 T
N TNG THNG- DAEMUL (2010) 24t
NUC MT VÀ N CUI (50 T) 2012
Q
QUÁN CÀ PHÊ TÌNH NHÂN - COFFEE HOUSE (2010) Nói tiếng Vit (18 T) 
QUN GIA BÍ N - THE SUSPICIOUS HOUSEKEEPER (2013) 20 T
QUÝ CÔ THT THƯỜNG- MY LOVE MADAME BUTTERFLY (2012) 51 T
QUÝ T NHÀ NÔNG - OJAKGYO BROTHERS (2011) 58 T


R
ROMANCE TOWN (2011) CHUYN TÌNH OSHIN (20 T) 
RUNNING MAN (2012) TH THÁCH THN TUNG (203 T) 


S
SC MÀU PHÁI ĐP- COLOR OF WOMAN (2012) 20 T
SALAMANDER GURU & THE SHADOWS (2012) (10 T) 
SÁNH BUC BÊN NHAU - GOING TOGETHER (2008) 20 T 
S CÓ MT NGÀY - SOMEDAY (2006) 16 T
SECRET INVESTIGATION RECORD - JOSEON X FILES (2020) 12 T
SEO YOUNG CA B- MY DAUGHTER SEO YOUNG (2012) 50 T
SCANDAL CUI CÙNG CA ĐI TÔ - LAST SCANDAL (2008) 22 TI
SCENT OF A WOMAN (2011) HUƠNG THƠM PHÁI ĐP (20 T) 
SCENT OF LOVE HUƠNG V TÌNH YÊU (30 T)
SIGN - DU TÍCH PHÁP Y (2011) 20 T 
S PHN CUC ĐI- SMILE, MOM (2011) 50 T
SON MÔI HNG - PINK LIPSTICK (2012) 149 T
SONG ĐC N VUƠNG - QUEEN SEONDEOK(62 T) 2009 
SÓNG TÌNH HAEUNDAE- HAEUNDAE LOVERS (2012) 16 T
S SNG CÒN MNH M CU K-POP/THE STRONGEST K-POP (2012) 14 T
S THT NGHIT NGÃ - SCANDAL (2013) 36 T
SUNGKYUNKWAN SCANDAL (2010) 20 T CHUYN TÌNH  SUNGKYUNKWAN 
SPY MYUNG WOL (2011) ĐIP VIÊN XINH ĐP (18 T)
T
TI SAO ĐN NHÀ TÔI - WHY DID YOU COME TO MY HOUSE ? (2008) 20 T
TAKE CARE OF US, CAPTAIN (2012) N PHI CÔNG XINH ĐP (20T) 
TM BIT CÔ NÀNG ĐÁNG YÊU
TÂN K N TRUYN- NEW TALES OF GISAENG (2011) 52 T
TÂN LA HN TÌNH THÙ- YELLOW BOOTS (2012) 108 T
TP CHÍ THI TRANG- STYLE (2010) 24 t
TP ĐOÀN Đ NÁT- THE GOLDEN EMPIRE (2012) 24 T
THÁI HU CHEON CHU (2008) THE IRON EMPRESS (78 T)
THÁI VUƠNG T THN KÍ - THE LEGEND - 태왕사신기 (2007) 24 T 
THAM VNG (DÃ VƯƠNG) QUEEN OF AMBITION (2013) 24 T
THÁM QUAN KỲ ÁN - BYUL SOON GEOM (2007) NÓI TING VIT (20 T) 
THÁM QUAN KỲ ÁN 3 - BYUL SOON GEOM 3 (2013) 10 T
THÁM T NGOI CM - GHOST SEEING DETECTIVE CHEO YONG (2014) 10 T
THÂN PHN (50 T) NÓI TIÊNG VI
THÂN TH BÍ N - THE SECRET OF BIRTH (2013) 18 T
THN GIÁM ĐNH 4- GODS QUIZ 4 (2014) 12 T
THN TUNG ÂM NHC (2014) 12 T (Lng tiếng)
THÀNH PH VÔ CM - HEARTLESS CITY (2013) 20 T
THÀNH THT VƠÍ TÌNH YÊU - DID WE REALLY LOVE ? (1999) 44 T
THÁO G OAN TÌNH - ARANG AND THE MAGISTRATE (2012) 20 T
THE BEST LEE SOON SHIN (2013) 50 T
THE EQUATOR MAN - JEOGDOUI NAMJA (2012) NGUI ĐÀN ÔNG ĐN T XÍCH ĐO (20T)
THE KING TWO HEARTS (2012) 20 T
THE MUSICAL (2011) 15T 
THE PRINCESS MAN (2011)NAM NHÂN CA CÔNG CHÚA (24 T)
THE THOUSANDTH MAN (2012) NGUI ĐÀN ÔNG TH 1000 - 천번째 남자 (Cheon-beon-jjae Na-ja) 8 T
TH GII H ĐANG SNG - WORLDS WITHIN (2008) 16 T
THIÊN ĐI NHÂN - TENCHIJIN (2009) 47 T Nói tiếng Vit
THIÊN ĐNH Đ LONG (2012) 20 T 
THIÊN ĐUNG C -(2011) PARADISE RANCH (21 T) 
THIÊN MNH - CHUNMYUNG (2013) 20 T
THIÊN THN QUYN RŨ - TEMPTATION OF ANGEL (2010) (21 T) 
THIÊN TÀI BC PHN - FIVE FINGERS (2012) 30 T
THIÊN TÀI QUNG CÁO LEE TAE BAEK - AD GENIUS LEE TAE BAE (2013) 16 T
THIÊN THN ÁO TRNG - GOOD DOCTOR (2013) 20 T
TH SĂN THÀNH PH- CITY HUNTER (2011) 20 T
THI GIAN VÀNG- GOLDEN TIME (2012) 23 T
THI QUÁ KH - (2000) ALL ABOUT EVE (138 T)
THI TRANG - STYLE (2011) Nói tiếng Vit 16 t 
THÔN TÍNH THÁI DUƠNG -(2009) THE SWALLOWED SUN (25 t) 
THUƠNG TRUNG DY SÓNG - STORY OF A MAN (2009) Nói tiếng Vit (20 T)
TIM CÀ PHÊ HOÀNG T (2007) COFFEE PRINCE SHOP (18 T) 
TIM MỲ HNH PHÚC - HAPPY NOODLES (2012) 40 T
TING CHIM HÓT TRONG BI MN GAI- THE THORN BUSH BIRD (2011) 20 T
TÍN NGHĨA- FAITH (2012) 24 T
TÌNH CÔ LÁNG GING (2013) YOUR NEIGHBOR'S WIFE (22 T)
TÌNH CAY RUU NNG - TERROIR (2008) 20 T
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG- A GENTLEMANS DIGNITY (2012) 20 T
TÌNH ĐNG NGHIP - THE PARTNER (2010) Nói tiếng Vit (16 T) 
TÌNH MÃI KHÔNG NGUÔI - LOVEAHOLIC (2005) 16 T 
TÌNH MT ĐÊM - I DO, I DO (2012) 16 T 
TÌNH NGANG TRÁI- THE KING 2 HEARTS (2012) 20 T
TÌNH NGÂY DI - CRAZY LOVE (2013) 100 T
TÌNH NNG (78 T)
TÌNH NNG CHÁY - PASSIONATE LOVE (2013) 47 T
TÌNH S JANG OK JUNG JANG OK JUNG, LIVE FOR LOVE (2013) 24 T
TÌNH VÀ TIN- CAN LOVE BECOME MONEY (2012) 20 T
TÌNH YÊU CA EM (44 T) 
TÌNH YÊU HOANG DI- WILD ROMANCE (2012) 16 T
TÌNH YÊU KHÔNG LA DI (70 T) 
TÌNH YÊU KỲ DIU (2006) MIRACLE OF LOVE (28 T) 
TÌNH YÊU NHƯ MÂY TRNG - CLOUD STAIRWAY MV (63 T) 
TÌNH YÊU ƠI XIN DNG LI - THAT WINTER, THE WIND BLOWS (2013) 16 T
TÌNH YÊU TUYT VNG
TÌNH YÊU & ĐIU KIN - TERMS OF ENDEARMENT (2004) 70 T 
TÌNH YÊU VÀ S DI TRÁ- SCENT OF A WOMAN (2011) 16 T
TÌNH XUÂN - YOU'RE BEAUTIFUL (2009) 16 T 
TIU QU HC TRÒ (2010) LORD OF STUDY - 18 T 
TÔI CŨNG MUN KT HÔN - MARRY ME (2004) 18 T 
TÔI LÀ HOA HU - I AM MISS KOREA (2013) 16 T
TÔI LÀ SAM - I'M SAM (2012) 아이엠샘 (16 T)
TÔI YÊU LEE TAE RI- I LOVE LEE TAE RI (2012) 16 T
TI NAY ĂN GÌ ? - GIVE ME FOOD (2009) 74 T
TRÁ HÌNH - THE CHASER (2012) 16 T
TRÁI TIM NHÂN ÁI - NEW HEART (2007) 23 T 
TRÁI TIM SEOUL (2009) 18 T 
TRANG TRI THIÊN ĐƯỜNG- PARADISE RANCH (2011) 16 T
TRANH ĐU VI ĐI - I AM LEGEND (2011) 16 T
TREE WITH DEEP ROOTS (2011) MI THÙ SÂU NNG (24 T)
TRÊN ĐNH DANH VNG - TWINKLE (MBD) USLT (2012) 54 T
TROT LOVERS (2014) TÌNH YÊU NHC TROT 20 T
TRUNG TÂM MAI MI - DATING AGENCY: CYRANO (2013) 16 T
TRUY TÌM CÔNG CHÚA - MY PRINCESS (2011) Nói tiếng Vit 16 T 
T GIÃ ĐC THÂN - GOODBY SOLO (2006) 24 T 
T THÚ (16 T)
TUI THANH XUÂN (2004) OH ! FEEL YOUNG (24 T) 
TUNG QUÂN GIAI BÁ - (2012) Nói tiếng Vit
TUYT VN RƠI- WILL IT SNOW AT CHRISTMAS (2010) 16 t
TUYT ĐNH DANH VNG - THE KING OF DRAMAS (2013) 18 T
TUYT SC NAM NHÂN - BEAUTIFUL MAN (2013) 16 T
TWO MOTHERS (2014) HAI NGUI M (20 T)
U
UỚC MƠ VUƠN TỚI MỘT NGÔI SAO (1997) STAR IN MY HEART (16 T)

V
V ĐP TR THƠ - (2011) BABY FACED BEAUTY (18 T) 
VÌ SAO ĐƯA ANH TI (2013) YOU CAME F-ROM THE STARS (20 T)
V NGT HÔN NHÂN - CAN WE GET MARRIED (2012) 20 T
VÒNG LA HN CHÁY- INTO THE FLAMES (2014) 20 T
VÒNG TAY ÁI TÌNH- TAKE MY HAND (2013) 130 T
VUA HC ĐƯỜNG - HIGH SCHOOL KING (2014) 17 T
VUA THI TRANG - FASHION KING (2012)PAESEON WANG | 패션왕 (20 T) 
VUN SAO BĂNG - BOYS OVER FLOWERS - (2008) CON NHÀ GIÀU (296) 
VUƠNG TRIU ĐOT NGÔI (2010) Nói tiếng Viêt (32 T) HE IRON KING (32 TA0
VT MT YÊU THƯƠNG- GHOST (2012) 20 T


W
WARRIOR BAEK DONG SOO (2011) CHIN BINH BEAKDONG SO (24 T) 
WEB SITE XEM PHIM HÀN QUC - DOANH DOANH
WHAT'S UP (2011) S NGHIP ÂM NHC (20 T) 
WHITE CHRISTMAS (2011)Nói tiếng Vit 8 T 
WILD ROMANCE (2012) 16 TXÀ LÁCH KIM CHI- HISTORY OF THE SALARYMAN (2012) 22 T
XIN CHÀO TỔNG THỐNG GOOD MORNING PRESIDENT(2010) 24 T
XIN LI, ANH YÊU EM - I AM SORRY, I LOVE YOU (2007) 14 T 


Y
YÊU CON GÁI K THÙ (2010) BAD GUYS (17 T)
YÊU GA TÌNH THT - (2011) MARY STAY OUT ALL NIGHT (16 T) 
YÊU NHAU DÀI LÂU - LONG LIVE LOVE - THE WOMAN WHO NEVER LOSES (2012) Nói tiếng Vit (57 T)
YÊU N VÀ CHÀNG C VN - A WITCH IN LOVE (2007) 16 T
YOU ARE MY DESTINY (2011)너는  운명 (178 T) 

Tác giả bài viết: SIMON HOA

 Tags: như thế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập36
  • Hôm nay10,253
  • Tháng hiện tại231,408
  • Tổng lượt truy cập34,013,543
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây