Very very very important* NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG,

Chủ nhật - 28/10/2018 10:27

Very very very important* NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG,

Subject: " Very important* NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG, HAY QUÁ LẠNH" và "Những hóa chất độc hại của Tàu Cộng đang hàng ngày đầu độc người dân Việt. Chúc luôn bnh an, khỏe mạnh, hạnh phúc.


Very very very important
NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG, 
HAY QUÁ LẠNH...

LET EVERYONE KNOW PLEASE!
 
 
XIN CÁC THẦY CÔ & CÁC BÀ NỘI TRỢ CHÚ Ý HƯỚNG DẨN 
HỌC TRÒ, CON CÁI
 
 
NHA (PLASTIC) GP NÓNG, HAY QUÁ LNH SẢN SINH RA DIOXIN-CHEMICAL CAUSE CANCER (nht là ung thư ngc) Như:
 
 
Nước trong chai nhựa để ngoài xe bị anh nắng mặt trời
 
- Nước trong chai nhựa để trong ngăn đá
 
- Giò chã, bánh giò, bánh chưng… gói bên trong bằng giấy plastic rồi hấp or nấu (dù bên ngoài là LÁ)
 
- CHAI SỮA CỦA CON HÂM NÓNG TRONG Lò Vi Sóng 
 
- Hộp , lon, chén, đĩa, tô, ly tách plastic & foam để trong ngăn đá hay tiếp xúc nước nóng hoặc hâm thức ăn trong Lò Vi Sóng (heat cho nóng nguy hiễm gấp trăm lần nước trong chai nhựa để ngoài xe bị nóng).
 
 
Dioxins tạo độc tố rất cao với các tế bào trong cơ thể chúng ta
 
 
Hãy dùng lon, bi đông bằng thép không rỉ, hoặc chai CHÉN ĐĨA LY TÔ bằng thủy tinh hay đồ sứ để hâm nóng!
 
 
 
 
 
Rất quan trọng!! Xin đọc, lưu ý và chuyển cho mọi người
 
So Important!! Please read, heed and pass it on.
 
 
 
 
 • No plastic wrap in microwaves. Không để gói, bao nhựa trong lò vi song
 • No plastic water bottles in freezers. Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá.
 • Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer.  Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.
 • Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.
 
 
 
A friend of ours became very sick after drinking water left in a carovernight and she was ill for a couple of months.No matter how many times you get this E-mail, please send it on!)
 
Bottled water in your car is very dangerous!
 
--Một người bạn của tôi bị đau nặng sau khi uống nước để qua đêm trên xe hơi. Bà ấy bị đau cả tháng.Nước trong chai trên xe hơi rất nguy hiểm.
 
 
On the Ellen show, Sheryl Crow said that this is what caused her breast cancer. It has been identified as the most common cause of the high levels of dioxin in breast cancer tissue..
 
 
--Trên chương trình Ellen, Sheryl nói rằng đó là lý do bệnh ung thư ngực của bà.... Người ta biết  rằng đó là điều thường thấy nhất  làm tăng lượng dioxin trong tiến trình ung thư ngực.
 
 
Sheryl Crow's oncologist told her: women should not drink bottled water that has been left in a car. The heat reacts with the chemicals in the plastic of the bottle which releases dioxininto the water. Dioxin is a toxin increasinglyfound in breast cancer tissue.
 
 
- Bác sĩ ung thư của  Sheryl Crow bảo bà rằng: Đàn bà không nên uống nước để trong xe. Hơi nóng tác động lên hóa chất của chai nhựa tạo ra dioxin trong nước. Dioxin là một độc tố tăng trưởng được tìm thấy trong tiến trình ung thư ngực.
 
 
 
So please be careful and do not drink bottled water that has been left in a car.
 
- Bởi vậy, hãy cẩn thận, không uống nước trong chai ( nhựa ) để ở xe.
 
Pass this on to all the women in your life This information is the kind we need to know that just might save us!
 
 
- Hãy chuyển tin này cho tất cả phụ nữ bạn biết. Thông tin này là điều cần biết, nó có thể cứu chúng ta..
 
Use a stainless steel canteen or a glass bottle instead of plastic!
 
- Hãy dùng lon, bi đông bằng thép không rỉ, hoặc chai thủy tinh!
 
 
 
LET EVERYONE KNOW PLEASE!
 
- LÀM ƠN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT!
 
 
This information is also being circulated at Wal-ter Reed Army Medical  Center
 
.....Thông tin này cũng được lưu hành ở Trung tâm Y Tế Quân Đội Wal-ter Seed.
 
No plastic containers in microwaves.Không dùng chai, hộp nhựa trong lò vi sóng.
 
No plastic water bottles in freezers. Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá..
 
No plastic wrap in microwaves. Không để gói, bao nhựa trong lò vi sóng
 
Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer.
 
Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.
 
Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.
 
Dioxins tạo độc tố rất cao với các tế bào trong cơ thể chúng ta.
 
Don't freeze plastic bottles with water in them as this releases dioxins f-rom the plastic.Đừng làm đông đá nước trong những chai nhựa, vì nhựa sản sinh dioxin.
 
Recently the Wellness Program Manager at Castle Hospital , was on a TVprogram to explain this health hazard.
 
Mới đây, Giấm Đốc chương trinh Wellness của Bệnh Viện Castle, đã giải thích về chuyện ngẫu nhiên của sức khỏe này.
 
 He talked about dioxins and how bad they are for us.
 
He said that weshould not be heating food in the microwave, using plastic
 
containers.
 
Ông nói về dioxin và những độc hại của chúng. Ông bảo chúng ta không nên hâm thức ăn .trong hộp nhựa ở lò vi sóng...
 
 
 
This especially applies to foods that contain fat.
 
Điều này đặc biệt áp dụng cho những thức ăn chứa chất béo, có dầu, mỡ.
 
He said that the combination of fat, high heat and plastic releases dioxin into the food. Ông nói rằng hỗn hợp chất béo, nhiệt độ cao, và nhựa sẽ tạo dioxin trong thức ăn.
 
Instead, herecommends using glass, such as Pyrex or ceramiccontainers for heating food... You get the same result, but without the dioxin.
 
Thay vào đó, ông khuyên nên dùng thủy tinh, chẳng hạn Pyrex, hoặc sứ để đựng thức ăn khi hâm nóng. Kết quả như nhau, nhưng không có dioxin.
 
 
So, such things as TV dinners, instant soups, etc., should be removed f-rom their containers and heated in something else.
 
Như vậy, những thứ như thức ăn tối TV, xúp, canh ăn liền vv...., nên bỏ bao bì, và hâm nóng trong những bát đĩa .
 
Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's safe to use tempered glass, such as Pyrex, etc.
 
Giấy không hại, nhưng bạn không biết có gì trong giấy. 
 
Do đó, an toàn nhất là dùng thủy tinh đã tôi luyện như Pyrex v,v...
 
He reminded us that a while ago some of the fast food restaurantsmoved away f-rom the styrene foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons...
 
Ông lưu ý chúng ta rằng đã có thời, một số các tiệm bán thức ăn nhanh đã phải loại bỏ những hộp xốp để dùng giấy Chất dioxin là một trong những lý do..
 
Also, he pointed out that plastic wrap, such as Cling film, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave.
 
Cũng vậy, ông chỉ cho thấy bọc nhựa, chẳng hạn như Cling, thật nguy hiểm khi bao thức ăn để nấu trong lò vi sóng.
 
As the food is cooked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food..
 
Khi thức ăn chín, nhiệt độ cao tạo ra chất độc đẫm vào lớp bọc nhựa và thấm vào thức ăn.
 
Cover food with a paper towel instead.
 
Hãy bọc thức ăn với khăn giấy.
 
 
 
This is an article that should be sent to anyone important in your life.*Very very very important*
 
Bài này nên gửi cho tất cả mọi người. Rất, rất, rất quan trọng.
T Vu <bartvu39@gmail.com> 10:19 28 tháng 10, 2018
Tới: Cungd Nguyễn <ndcung@yahoo.com>
Bcc: huongngocmtg@gmail.com


 

Subject: " Very important* NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG, HAY QUÁ LẠNH" và "Những hóa chất độc hại của Tàu Cộng đang hàng ngày đầu độc người dân Việt. Chúc luôn bnh an, khỏe mạnh, hạnh phúc.
 


Very very very important
NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG, 
HAY QUÁ LẠNH...

LET EVERYONE KNOW PLEASE!
 
 
XIN CÁC THẦY CÔ & CÁC BÀ NỘI TRỢ CHÚ Ý HƯỚNG DẨN 
HỌC TRÒ, CON CÁI
 
 
NHA (PLASTIC) GP NÓNG, HAY QUÁ LNH SẢN SINH RA DIOXIN-CHEMICAL CAUSE CANCER (nht là ung thư ngc) Như:
 
 
Nước trong chai nhựa để ngoài xe bị anh nắng mặt trời
 
- Nước trong chai nhựa để trong ngăn đá
 
- Giò chã, bánh giò, bánh chưng… gói bên trong bằng giấy plastic rồi hấp or nấu (dù bên ngoài là LÁ)
 
- CHAI SỮA CỦA CON HÂM NÓNG TRONG Lò Vi Sóng 
 
- Hộp , lon, chén, đĩa, tô, ly tách plastic & foam để trong ngăn đá hay tiếp xúc nước nóng hoặc hâm thức ăn trong Lò Vi Sóng (heat cho nóng nguy hiễm gấp trăm lần nước trong chai nhựa để ngoài xe bị nóng).
 
 
Dioxins tạo độc tố rất cao với các tế bào trong cơ thể chúng ta
 
 
Hãy dùng lon, bi đông bằng thép không rỉ, hoặc chai CHÉN ĐĨA LY TÔ bằng thủy tinh hay đồ sứ để hâm nóng!
 
 
 
 
 
Rất quan trọng!! Xin đọc, lưu ý và chuyển cho mọi người
 
So Important!! Please read, heed and pass it on.
 
 
 
 
 • No plastic wrap in microwaves. Không để gói, bao nhựa trong lò vi song
 • No plastic water bottles in freezers. Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá.
 • Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer.  Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.
 • Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.
 
 
 
A friend of ours became very sick after drinking water left in a carovernight and she was ill for a couple of months.No matter how many times you get this E-mail, please send it on!)
 
Bottled water in your car is very dangerous!
 
--Một người bạn của tôi bị đau nặng sau khi uống nước để qua đêm trên xe hơi. Bà ấy bị đau cả tháng.Nước trong chai trên xe hơi rất nguy hiểm.
 
 
On the Ellen show, Sheryl Crow said that this is what caused her breast cancer. It has been identified as the most common cause of the high levels of dioxin in breast cancer tissue..
 
 
--Trên chương trình Ellen, Sheryl nói rằng đó là lý do bệnh ung thư ngực của bà.... Người ta biết  rằng đó là điều thường thấy nhất  làm tăng lượng dioxin trong tiến trình ung thư ngực.
 
 
Sheryl Crow's oncologist told her: women should not drink bottled water that has been left in a car. The heat reacts with the chemicals in the plastic of the bottle which releases dioxininto the water. Dioxin is a toxin increasinglyfound in breast cancer tissue.
 
 
- Bác sĩ ung thư của  Sheryl Crow bảo bà rằng: Đàn bà không nên uống nước để trong xe. Hơi nóng tác động lên hóa chất của chai nhựa tạo ra dioxin trong nước. Dioxin là một độc tố tăng trưởng được tìm thấy trong tiến trình ung thư ngực.
 
 
 
So please be careful and do not drink bottled water that has been left in a car.
 
- Bởi vậy, hãy cẩn thận, không uống nước trong chai ( nhựa ) để ở xe.
 
Pass this on to all the women in your life This information is the kind we need to know that just might save us!
 
 
- Hãy chuyển tin này cho tất cả phụ nữ bạn biết. Thông tin này là điều cần biết, nó có thể cứu chúng ta..
 
Use a stainless steel canteen or a glass bottle instead of plastic!
 
- Hãy dùng lon, bi đông bằng thép không rỉ, hoặc chai thủy tinh!
 
 
 
LET EVERYONE KNOW PLEASE!
 
- LÀM ƠN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT!
 
 
This information is also being circulated at Wal-ter Reed Army Medical  Center
 
.....Thông tin này cũng được lưu hành ở Trung tâm Y Tế Quân Đội Wal-ter Seed.
 
No plastic containers in microwaves.Không dùng chai, hộp nhựa trong lò vi sóng.
 
No plastic water bottles in freezers. Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá..
 
No plastic wrap in microwaves. Không để gói, bao nhựa trong lò vi sóng
 
Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer.
 
Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.
 
Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.
 
Dioxins tạo độc tố rất cao với các tế bào trong cơ thể chúng ta.
 
Don't freeze plastic bottles with water in them as this releases dioxins f-rom the plastic.Đừng làm đông đá nước trong những chai nhựa, vì nhựa sản sinh dioxin.
 
Recently the Wellness Program Manager at Castle Hospital , was on a TVprogram to explain this health hazard.
 
Mới đây, Giấm Đốc chương trinh Wellness của Bệnh Viện Castle, đã giải thích về chuyện ngẫu nhiên của sức khỏe này.
 
 He talked about dioxins and how bad they are for us.
 
He said that weshould not be heating food in the microwave, using plastic
 
containers.
 
Ông nói về dioxin và những độc hại của chúng. Ông bảo chúng ta không nên hâm thức ăn .trong hộp nhựa ở lò vi sóng...
 
 
 
This especially applies to foods that contain fat.
 
Điều này đặc biệt áp dụng cho những thức ăn chứa chất béo, có dầu, mỡ.
 
He said that the combination of fat, high heat and plastic releases dioxin into the food. Ông nói rằng hỗn hợp chất béo, nhiệt độ cao, và nhựa sẽ tạo dioxin trong thức ăn.
 
Instead, herecommends using glass, such as Pyrex or ceramiccontainers for heating food... You get the same result, but without the dioxin.
 
Thay vào đó, ông khuyên nên dùng thủy tinh, chẳng hạn Pyrex, hoặc sứ để đựng thức ăn khi hâm nóng. Kết quả như nhau, nhưng không có dioxin.
 
 
So, such things as TV dinners, instant soups, etc., should be removed f-rom their containers and heated in something else.
 
Như vậy, những thứ như thức ăn tối TV, xúp, canh ăn liền vv...., nên bỏ bao bì, và hâm nóng trong những bát đĩa .
 
Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's safe to use tempered glass, such as Pyrex, etc.
 
Giấy không hại, nhưng bạn không biết có gì trong giấy. 
 
Do đó, an toàn nhất là dùng thủy tinh đã tôi luyện như Pyrex v,v...
 
He reminded us that a while ago some of the fast food restaurantsmoved away f-rom the styrene foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons...
 
Ông lưu ý chúng ta rằng đã có thời, một số các tiệm bán thức ăn nhanh đã phải loại bỏ những hộp xốp để dùng giấy Chất dioxin là một trong những lý do..
 
Also, he pointed out that plastic wrap, such as Cling film, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave.
 
Cũng vậy, ông chỉ cho thấy bọc nhựa, chẳng hạn như Cling, thật nguy hiểm khi bao thức ăn để nấu trong lò vi sóng.
 
As the food is cooked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food..
 
Khi thức ăn chín, nhiệt độ cao tạo ra chất độc đẫm vào lớp bọc nhựa và thấm vào thức ăn.
 
Cover food with a paper towel instead.
 
Hãy bọc thức ăn với khăn giấy.
 
 
 
This is an article that should be sent to anyone important in your life.*Very very very important*
 
Bài này nên gửi cho tất cả mọi người. Rất, rất, rất quan trọng.
T Vu <bartvu39@gmail.com> 10:19 28 tháng 10, 2018
Tới: Cungd Nguyễn <ndcung@yahoo.com>
Bcc: huongngocmtg@gmail.com


 

Subject: " Very important* NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG, HAY QUÁ LẠNH" và "Những hóa chất độc hại của Tàu Cộng đang hàng ngày đầu độc người dân Việt. Chúc luôn bnh an, khỏe mạnh, hạnh phúc.
 


Very very very important
NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG, 
HAY QUÁ LẠNH...

LET EVERYONE KNOW PLEASE!
 
 
XIN CÁC THẦY CÔ & CÁC BÀ NỘI TRỢ CHÚ Ý HƯỚNG DẨN 
HỌC TRÒ, CON CÁI
 
 
NHA (PLASTIC) GP NÓNG, HAY QUÁ LNH SẢN SINH RA DIOXIN-CHEMICAL CAUSE CANCER (nht là ung thư ngc) Như:
 
 
Nước trong chai nhựa để ngoài xe bị anh nắng mặt trời
 
- Nước trong chai nhựa để trong ngăn đá
 
- Giò chã, bánh giò, bánh chưng… gói bên trong bằng giấy plastic rồi hấp or nấu (dù bên ngoài là LÁ)
 
- CHAI SỮA CỦA CON HÂM NÓNG TRONG Lò Vi Sóng 
 
- Hộp , lon, chén, đĩa, tô, ly tách plastic & foam để trong ngăn đá hay tiếp xúc nước nóng hoặc hâm thức ăn trong Lò Vi Sóng (heat cho nóng nguy hiễm gấp trăm lần nước trong chai nhựa để ngoài xe bị nóng).
 
 
Dioxins tạo độc tố rất cao với các tế bào trong cơ thể chúng ta
 
 
Hãy dùng lon, bi đông bằng thép không rỉ, hoặc chai CHÉN ĐĨA LY TÔ bằng thủy tinh hay đồ sứ để hâm nóng!
 
 
 
 
 
Rất quan trọng!! Xin đọc, lưu ý và chuyển cho mọi người
 
So Important!! Please read, heed and pass it on.
 
 
 
 
 • No plastic wrap in microwaves. Không để gói, bao nhựa trong lò vi song
 • No plastic water bottles in freezers. Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá.
 • Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer.  Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.
 • Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.
 
 
 
A friend of ours became very sick after drinking water left in a carovernight and she was ill for a couple of months.No matter how many times you get this E-mail, please send it on!)
 
Bottled water in your car is very dangerous!
 
--Một người bạn của tôi bị đau nặng sau khi uống nước để qua đêm trên xe hơi. Bà ấy bị đau cả tháng.Nước trong chai trên xe hơi rất nguy hiểm.
 
 
On the Ellen show, Sheryl Crow said that this is what caused her breast cancer. It has been identified as the most common cause of the high levels of dioxin in breast cancer tissue..
 
 
--Trên chương trình Ellen, Sheryl nói rằng đó là lý do bệnh ung thư ngực của bà.... Người ta biết  rằng đó là điều thường thấy nhất  làm tăng lượng dioxin trong tiến trình ung thư ngực.
 
 
Sheryl Crow's oncologist told her: women should not drink bottled water that has been left in a car. The heat reacts with the chemicals in the plastic of the bottle which releases dioxininto the water. Dioxin is a toxin increasinglyfound in breast cancer tissue.
 
 
- Bác sĩ ung thư của  Sheryl Crow bảo bà rằng: Đàn bà không nên uống nước để trong xe. Hơi nóng tác động lên hóa chất của chai nhựa tạo ra dioxin trong nước. Dioxin là một độc tố tăng trưởng được tìm thấy trong tiến trình ung thư ngực.
 
 
 
So please be careful and do not drink bottled water that has been left in a car.
 
- Bởi vậy, hãy cẩn thận, không uống nước trong chai ( nhựa ) để ở xe.
 
Pass this on to all the women in your life This information is the kind we need to know that just might save us!
 
 
- Hãy chuyển tin này cho tất cả phụ nữ bạn biết. Thông tin này là điều cần biết, nó có thể cứu chúng ta..
 
Use a stainless steel canteen or a glass bottle instead of plastic!
 
- Hãy dùng lon, bi đông bằng thép không rỉ, hoặc chai thủy tinh!
 
 
 
LET EVERYONE KNOW PLEASE!
 
- LÀM ƠN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT!
 
 
This information is also being circulated at Wal-ter Reed Army Medical  Center
 
.....Thông tin này cũng được lưu hành ở Trung tâm Y Tế Quân Đội Wal-ter Seed.
 
No plastic containers in microwaves.Không dùng chai, hộp nhựa trong lò vi sóng.
 
No plastic water bottles in freezers. Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá..
 
No plastic wrap in microwaves. Không để gói, bao nhựa trong lò vi sóng
 
Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer.
 
Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.
 
Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.
 
Dioxins tạo độc tố rất cao với các tế bào trong cơ thể chúng ta.
 
Don't freeze plastic bottles with water in them as this releases dioxins f-rom the plastic.Đừng làm đông đá nước trong những chai nhựa, vì nhựa sản sinh dioxin.
 
Recently the Wellness Program Manager at Castle Hospital , was on a TVprogram to explain this health hazard.
 
Mới đây, Giấm Đốc chương trinh Wellness của Bệnh Viện Castle, đã giải thích về chuyện ngẫu nhiên của sức khỏe này.
 
 He talked about dioxins and how bad they are for us.
 
He said that weshould not be heating food in the microwave, using plastic
 
containers.
 
Ông nói về dioxin và những độc hại của chúng. Ông bảo chúng ta không nên hâm thức ăn .trong hộp nhựa ở lò vi sóng...
 
 
 
This especially applies to foods that contain fat.
 
Điều này đặc biệt áp dụng cho những thức ăn chứa chất béo, có dầu, mỡ.
 
He said that the combination of fat, high heat and plastic releases dioxin into the food. Ông nói rằng hỗn hợp chất béo, nhiệt độ cao, và nhựa sẽ tạo dioxin trong thức ăn.
 
Instead, herecommends using glass, such as Pyrex or ceramiccontainers for heating food... You get the same result, but without the dioxin.
 
Thay vào đó, ông khuyên nên dùng thủy tinh, chẳng hạn Pyrex, hoặc sứ để đựng thức ăn khi hâm nóng. Kết quả như nhau, nhưng không có dioxin.
 
 
So, such things as TV dinners, instant soups, etc., should be removed f-rom their containers and heated in something else.
 
Như vậy, những thứ như thức ăn tối TV, xúp, canh ăn liền vv...., nên bỏ bao bì, và hâm nóng trong những bát đĩa .
 
Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's safe to use tempered glass, such as Pyrex, etc.
 
Giấy không hại, nhưng bạn không biết có gì trong giấy. 
 
Do đó, an toàn nhất là dùng thủy tinh đã tôi luyện như Pyrex v,v...
 
He reminded us that a while ago some of the fast food restaurantsmoved away f-rom the styrene foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons...
 
Ông lưu ý chúng ta rằng đã có thời, một số các tiệm bán thức ăn nhanh đã phải loại bỏ những hộp xốp để dùng giấy Chất dioxin là một trong những lý do..
 
Also, he pointed out that plastic wrap, such as Cling film, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave.
 
Cũng vậy, ông chỉ cho thấy bọc nhựa, chẳng hạn như Cling, thật nguy hiểm khi bao thức ăn để nấu trong lò vi sóng.
 
As the food is cooked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food..
 
Khi thức ăn chín, nhiệt độ cao tạo ra chất độc đẫm vào lớp bọc nhựa và thấm vào thức ăn.
 
Cover food with a paper towel instead.
 
Hãy bọc thức ăn với khăn giấy.
 
 
 
This is an article that should be sent to anyone important in your life.*Very very very important*
 
Bài này nên gửi cho tất cả mọi người. Rất, rất, rất quan trọng.
T Vu <bartvu39@gmail.com> 10:19 28 tháng 10, 2018
Tới: Cungd Nguyễn <ndcung@yahoo.com>
Bcc: huongngocmtg@gmail.com


 

Subject: " Very important* NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG, HAY QUÁ LẠNH" và "Những hóa chất độc hại của Tàu Cộng đang hàng ngày đầu độc người dân Việt. Chúc luôn bnh an, khỏe mạnh, hạnh phúc.
 


Very very very important
NHỰA (PLASTIC) GẶP NÓNG, 
HAY QUÁ LẠNH...

LET EVERYONE KNOW PLEASE!
 
 
XIN CÁC THẦY CÔ & CÁC BÀ NỘI TRỢ CHÚ Ý HƯỚNG DẨN 
HỌC TRÒ, CON CÁI
 
 
NHA (PLASTIC) GP NÓNG, HAY QUÁ LNH SẢN SINH RA DIOXIN-CHEMICAL CAUSE CANCER (nht là ung thư ngc) Như:
 
 
Nước trong chai nhựa để ngoài xe bị anh nắng mặt trời
 
- Nước trong chai nhựa để trong ngăn đá
 
- Giò chã, bánh giò, bánh chưng… gói bên trong bằng giấy plastic rồi hấp or nấu (dù bên ngoài là LÁ)
 
- CHAI SỮA CỦA CON HÂM NÓNG TRONG Lò Vi Sóng 
 
- Hộp , lon, chén, đĩa, tô, ly tách plastic & foam để trong ngăn đá hay tiếp xúc nước nóng hoặc hâm thức ăn trong Lò Vi Sóng (heat cho nóng nguy hiễm gấp trăm lần nước trong chai nhựa để ngoài xe bị nóng).
 
 
Dioxins tạo độc tố rất cao với các tế bào trong cơ thể chúng ta
 
 
Hãy dùng lon, bi đông bằng thép không rỉ, hoặc chai CHÉN ĐĨA LY TÔ bằng thủy tinh hay đồ sứ để hâm nóng!
 
 
 
 
 
Rất quan trọng!! Xin đọc, lưu ý và chuyển cho mọi người
 
So Important!! Please read, heed and pass it on.
 
 
 
 
 • No plastic wrap in microwaves. Không để gói, bao nhựa trong lò vi song
 • No plastic water bottles in freezers. Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá.
 • Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer.  Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.
 • Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.
 
 
 
A friend of ours became very sick after drinking water left in a carovernight and she was ill for a couple of months.No matter how many times you get this E-mail, please send it on!)
 
Bottled water in your car is very dangerous!
 
--Một người bạn của tôi bị đau nặng sau khi uống nước để qua đêm trên xe hơi. Bà ấy bị đau cả tháng.Nước trong chai trên xe hơi rất nguy hiểm.
 
 
On the Ellen show, Sheryl Crow said that this is what caused her breast cancer. It has been identified as the most common cause of the high levels of dioxin in breast cancer tissue..
 
 
--Trên chương trình Ellen, Sheryl nói rằng đó là lý do bệnh ung thư ngực của bà.... Người ta biết  rằng đó là điều thường thấy nhất  làm tăng lượng dioxin trong tiến trình ung thư ngực.
 
 
Sheryl Crow's oncologist told her: women should not drink bottled water that has been left in a car. The heat reacts with the chemicals in the plastic of the bottle which releases dioxininto the water. Dioxin is a toxin increasinglyfound in breast cancer tissue.
 
 
- Bác sĩ ung thư của  Sheryl Crow bảo bà rằng: Đàn bà không nên uống nước để trong xe. Hơi nóng tác động lên hóa chất của chai nhựa tạo ra dioxin trong nước. Dioxin là một độc tố tăng trưởng được tìm thấy trong tiến trình ung thư ngực.
 
 
 
So please be careful and do not drink bottled water that has been left in a car.
 
- Bởi vậy, hãy cẩn thận, không uống nước trong chai ( nhựa ) để ở xe.
 
Pass this on to all the women in your life This information is the kind we need to know that just might save us!
 
 
- Hãy chuyển tin này cho tất cả phụ nữ bạn biết. Thông tin này là điều cần biết, nó có thể cứu chúng ta..
 
Use a stainless steel canteen or a glass bottle instead of plastic!
 
- Hãy dùng lon, bi đông bằng thép không rỉ, hoặc chai thủy tinh!
 
 
 
LET EVERYONE KNOW PLEASE!
 
- LÀM ƠN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT!
 
 
This information is also being circulated at Wal-ter Reed Army Medical  Center
 
.....Thông tin này cũng được lưu hành ở Trung tâm Y Tế Quân Đội Wal-ter Seed.
 
No plastic containers in microwaves.Không dùng chai, hộp nhựa trong lò vi sóng.
 
No plastic water bottles in freezers. Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá..
 
No plastic wrap in microwaves. Không để gói, bao nhựa trong lò vi sóng
 
Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer.
 
Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.
 
Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.
 
Dioxins tạo độc tố rất cao với các tế bào trong cơ thể chúng ta.
 
Don't freeze plastic bottles with water in them as this releases dioxins f-rom the plastic.Đừng làm đông đá nước trong những chai nhựa, vì nhựa sản sinh dioxin.
 
Recently the Wellness Program Manager at Castle Hospital , was on a TVprogram to explain this health hazard.
 
Mới đây, Giấm Đốc chương trinh Wellness của Bệnh Viện Castle, đã giải thích về chuyện ngẫu nhiên của sức khỏe này.
 
 He talked about dioxins and how bad they are for us.
 
He said that weshould not be heating food in the microwave, using plastic
 
containers.
 
Ông nói về dioxin và những độc hại của chúng. Ông bảo chúng ta không nên hâm thức ăn .trong hộp nhựa ở lò vi sóng...
 
 
 
This especially applies to foods that contain fat.
 
Điều này đặc biệt áp dụng cho những thức ăn chứa chất béo, có dầu, mỡ.
 
He said that the combination of fat, high heat and plastic releases dioxin into the food. Ông nói rằng hỗn hợp chất béo, nhiệt độ cao, và nhựa sẽ tạo dioxin trong thức ăn.
 
Instead, herecommends using glass, such as Pyrex or ceramiccontainers for heating food... You get the same result, but without the dioxin.
 
Thay vào đó, ông khuyên nên dùng thủy tinh, chẳng hạn Pyrex, hoặc sứ để đựng thức ăn khi hâm nóng. Kết quả như nhau, nhưng không có dioxin.
 
 
So, such things as TV dinners, instant soups, etc., should be removed f-rom their containers and heated in something else.
 
Như vậy, những thứ như thức ăn tối TV, xúp, canh ăn liền vv...., nên bỏ bao bì, và hâm nóng trong những bát đĩa .
 
Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's safe to use tempered glass, such as Pyrex, etc.
 
Giấy không hại, nhưng bạn không biết có gì trong giấy. 
 
Do đó, an toàn nhất là dùng thủy tinh đã tôi luyện như Pyrex v,v...
 
He reminded us that a while ago some of the fast food restaurantsmoved away f-rom the styrene foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons...
 
Ông lưu ý chúng ta rằng đã có thời, một số các tiệm bán thức ăn nhanh đã phải loại bỏ những hộp xốp để dùng giấy Chất dioxin là một trong những lý do..
 
Also, he pointed out that plastic wrap, such as Cling film, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave.
 
Cũng vậy, ông chỉ cho thấy bọc nhựa, chẳng hạn như Cling, thật nguy hiểm khi bao thức ăn để nấu trong lò vi sóng.
 
As the food is cooked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food..
 
Khi thức ăn chín, nhiệt độ cao tạo ra chất độc đẫm vào lớp bọc nhựa và thấm vào thức ăn.
 
Cover food with a paper towel instead.
 
Hãy bọc thức ăn với khăn giấy.
 
 
 
This is an article that should be sent to anyone important in your life.*Very very very important*
 
Bài này nên gửi cho tất cả mọi người. Rất, rất, rất quan trọng.

Tác giả bài viết: Tru Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay3,027
 • Tháng hiện tại83,492
 • Tổng lượt truy cập27,391,628
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây